الکترونیک

*

 • پروتل مقدماتی
 • سیستم های نهفته با برد راسپری پای
 • طراحی سیستم های RF
 • طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ
 • مبانی الکترونیک عمومی
 • مقاله نویسی
 • مهارت های پیاده سازی سخت افزاری با میکروکنترلرها
 • مهارت های پیاده سازی سخت افزاری با میکروکنترلرها
 • میکروکنترلر AVR
 • میکروکنترلر پیشرفتهAVR
 • میکروکنترلرهای ARM7
 • میکروکنترلرهایARM-Cortex
 • نرم افزار system vue
 • نقشه خوانی ابزاردقیق
 • هوش مصنوعی در متلب
 • کاربردی AVR
 • کنترل ابزاردقیق
 • C برای میکروکنترلرها
 • CAM NET
 • DSP
 • FPGA
 • FPGA پیشرفته
 • P Spice
 • PICمیکروکنترلر
 • آموزش مقدماتی و پیشرفته ZYNQ SoC
 • آموزش کامل و فشرده ZYNQ SoC
 • اصول ابزار دقیق صنعتی
 • اصول طراحی منطقی
 • الکترونیک صنعتی
 • برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها
 • پردازنده 8 بیتی AVR
 • پردازنده 8 بیتی AVR و مدار واسط
 • پروتل پیشرفته

توضیحات دوره

*

میکروکنترلر پیشرفتهAVR

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214142AE96130

تاریخ شروع 1396/05/26

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

FPGA

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214130AF96130

تاریخ شروع 1396/05/27

به مدت 50 ساعت جمعه 09:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

هوش مصنوعی در متلب

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214187AB96130

تاریخ شروع 1396/05/27

به مدت 30 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

مبانی الکترونیک عمومی

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214137AF96130

تاریخ شروع 1396/06/02

به مدت 80 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

میکروکنترلر AVR

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214141AI96130

تاریخ شروع 1396/06/02

به مدت 40 ساعت پنجشنبه 09:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

آکادمی غرب
کد کلاس 181214179AD96134

تاریخ شروع 1396/06/02

به مدت 20 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

میکروکنترلر AVR

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214141AK96130

تاریخ شروع 1396/06/03

به مدت 40 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

FPGA پیشرفته

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214176AD96130

تاریخ شروع 1396/06/04

به مدت 40 ساعت شنبه 16:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

کنترل ابزاردقیق

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214136AD96130

تاریخ شروع 1396/06/09

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

اصول طراحی منطقی

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214139AD96130

تاریخ شروع 1396/06/10

به مدت 45 ساعت جمعه 14:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

مبانی الکترونیک عمومی

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214137AG96130

تاریخ شروع 1396/06/11

به مدت 80 ساعت شنبه 16:30 تا 20:30, دوشنبه 16:30 تا 20:30, چهارشنبه 16:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214179AN96130

تاریخ شروع 1396/06/15

به مدت 20 ساعت چهارشنبه 15:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214179AL96130

تاریخ شروع 1396/06/16

به مدت 20 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

میکروکنترلر AVR

آکادمی غرب
کد کلاس 181214141AB96134

تاریخ شروع 1396/06/16

به مدت 40 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

میکروکنترلر AVR

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214141AJ96130

تاریخ شروع 1396/06/17

به مدت 40 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

مهارت های پیاده سازی سخت افزاری با میکروکنترلرها

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214173AF96130

تاریخ شروع 1396/06/21

به مدت 20 ساعت سه شنبه 13:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

مبانی الکترونیک عمومی

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214137AH96130

تاریخ شروع 1396/06/26

به مدت 80 ساعت یکشنبه 16:30 تا 20:30, سه شنبه 16:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

میکروکنترلرهایARM-Cortex

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214180AG96130

تاریخ شروع 1396/07/06

به مدت 50 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 18:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214179AM96130

تاریخ شروع 1396/07/16

به مدت 20 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

FPGA

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214130AG96130

تاریخ شروع 1396/07/24

به مدت 50 ساعت دوشنبه 15:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

سیستم های نهفته با برد راسپری پای

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214182AD96130

تاریخ شروع 1396/07/30

به مدت 40 ساعت یکشنبه 13:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

محل های برگزاری دوره آموزشی