سازه

توانایی در درک علمی رفتار انواع سازه ها و نیز انجام محاسبات بر اساس آیین نامه های مربوطه

 • طراحی سازه ها به روش LRFD در ETABS
 • طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 ( پیشرفته )
 • طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 ( مقدماتی )
 • مدلسازی و طراحی انواع پل فولادی و بتنی با نرم افزار CSI Bridge
 • مقاوم سازی
 • نرم افزار Open Sees مقدماتی
 • نرم افزار اجزا محدود آباکوس مقدماتی
 • Etabs & Safe 2
 • Etabs & Safe I
 • بهسازی و مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله
 • تحلیل سازه ها
 • تهیه نقشه های سازه با نرم افزار Revit structure
 • تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel
 • دوره جامع طراحی اتصالات

توضیحات دوره

آشنایی با اصول محاسبات و نرم افزارهای مدلسازی سازه ها جهت تحلیل و طراحی

آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد2800)

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212166AB96125

تاریخ شروع 1396/06/03

به مدت 24 ساعت جمعه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

Etabs & Safe I

آکادمی غرب
کد کلاس 151212168AC96134

تاریخ شروع 1396/06/03

به مدت 90 ساعت جمعه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

Etabs & Safe I

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212168AF96125

تاریخ شروع 1396/06/03

به مدت 90 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212142AD96125

تاریخ شروع 1396/06/09

به مدت 40 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

دوره جامع طراحی اتصالات

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212157AC96125

تاریخ شروع 1396/06/09

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel

آکادمی غرب
کد کلاس 151212142AC96134

تاریخ شروع 1396/06/09

به مدت 40 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

Etabs & Safe 2

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212141AB96125

تاریخ شروع 1396/06/23

به مدت 40 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

تهیه نقشه های سازه با نرم افزار Revit structure

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212171AE96125

تاریخ شروع 1396/06/24

به مدت 45 ساعت جمعه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

نرم افزار اجزا محدود آباکوس مقدماتی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212139AG96125

تاریخ شروع 1396/06/24

به مدت 30 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 ( مقدماتی )

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212148AI96125

تاریخ شروع 1396/06/31

به مدت 40 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

محل های برگزاری دوره آموزشی