سازه

توانایی در درک علمی رفتار انواع سازه ها و نیز انجام محاسبات بر اساس آیین نامه های مربوطه

 • سازه ماکارونی مقدماتی (نوجوانان)
 • سازه ماکارونی مقدماتی (کودکان)
 • طراحی بر اساس عملکرد
 • طراحی سازه ها به روش LRFD در ETABS
 • طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 ( پیشرفته )
 • طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 ( مقدماتی )
 • مدلسازی و طراحی انواع پل فولادی و بتنی با نرم افزار CSI Bridge
 • معرفی و کاربرد روشهای محاسبات نرم در مهندسی عمران
 • مفاهیم بارگذاری لرزه ای بر مبنای استاندارد 2800 ویرایش 4
 • مقاوم سازی
 • نرم افزار Open Sees مقدماتی
 • نرم افزار اجزا محدود آباکوس مقدماتی
 • Etabs & Safe 2
 • Etabs & Safe I
 • آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد2800)
 • بهسازی و مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله
 • تحلیل سازه ها
 • تحلیل غیر خطی استاتیکی با SAP
 • تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel
 • تکنولوژی بتن
 • دوره جامع طراحی اتصالات
 • سازه ماکارونی پیشرفته (نوجوانان)
 • سازه ماکارونی پیشرفته (کودکان)
 • سازه ماکارونی متوسط (کودکان)

توضیحات دوره

آشنایی با اصول محاسبات و نرم افزارهای مدلسازی سازه ها جهت تحلیل و طراحی

تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel

آکادمی غرب
کد کلاس 151212142AB96134

تاریخ شروع 1396/04/08

به مدت 40 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

تهیه نقشه های سازه با نرم افزار Revit structure

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212171AC96125

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 45 ساعت جمعه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

Etabs & Safe I

آکادمی غرب
کد کلاس 151212168AB96134

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 90 ساعت جمعه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 ( مقدماتی )

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212148AD96125

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 40 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Etabs & Safe I

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212168AC96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 90 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212142AB96125

تاریخ شروع 1396/04/15

به مدت 40 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

دوره جامع طراحی اتصالات

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212157AB96125

تاریخ شروع 1396/04/15

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Etabs & Safe 2

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212141AA96125

تاریخ شروع 1396/04/15

به مدت 40 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

مدلسازی و طراحی انواع پل فولادی و بتنی با نرم افزار CSI Bridge

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212167AE96125

تاریخ شروع 1396/04/16

به مدت 60 ساعت جمعه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

تکنولوژی بتن

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212158AA96125

تاریخ شروع 1396/04/16

به مدت 32 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد2800)

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212166AA96125

تاریخ شروع 1396/04/16

به مدت 24 ساعت جمعه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

Etabs & Safe I

آکادمی حافظ
کد کلاس 151212168AB96130

تاریخ شروع 1396/04/16

به مدت 90 ساعت جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

نرم افزار اجزا محدود آباکوس مقدماتی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212139AB96125

تاریخ شروع 1396/04/16

به مدت 30 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Etabs & Safe I

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212168AD96125

تاریخ شروع 1396/04/16

به مدت 90 ساعت جمعه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

تهیه نقشه های سازه با نرم افزار Revit structure

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212171AB96125

تاریخ شروع 1396/04/17

به مدت 45 ساعت شنبه 08:00 تا 17:00, یکشنبه 08:00 تا 17:00, دوشنبه 08:00 تا 17:00, سه شنبه 08:00 تا 17:00, چهارشنبه 08:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

Etabs & Safe I

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212168AE96125

تاریخ شروع 1396/04/25

به مدت 90 ساعت یکشنبه 14:30 تا 19:30, سه شنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

نرم افزار اجزا محدود آباکوس مقدماتی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212139AC96125

تاریخ شروع 1396/05/21

به مدت 30 ساعت شنبه 08:00 تا 18:00, یکشنبه 08:00 تا 18:00, دوشنبه 08:00 تا 18:00
ثبت نام آنلاین

محل های برگزاری دوره آموزشی