برنامه ریزی و کنترل پروژه

تسلط شرکت کنندگان بر مباحث تئوری و عملی مدیریت و برنامه ریزی پروژه و کار در شرایط عملی و آماده سازی آن ها برای بازار کار رقابتی

 • بررسی موردی پروژه های بزرگ
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6-فشرده
 • پکیج جامع مدیریت پروژه PMBOK,Primavera,P6,MSP
 • سمینار برنامه‌ریزی و کنترل ریسک پروژه
 • طراحی و ایجاد ساختار شکست
 • مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK(با گرایش پروژه های ساختمانی)
 • مهارتهای فردی مدیران پروژه
 • کاربرد اکسل در مدیریت پروژه
 • Ms Project
 • MS Project - فشرده
 • آشنایی با نرم افزار MSP
 • آمادگی آزمون حرفه ای مدیریت پروژه PMP
 • آموزش کاربردی Microsoft Project Server 2013
 • آنالیز ریسک و آشنایی با نرم افزار Pert Master ورژن 8.7
 • استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2012
 • استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2012 ویژه
 • استقرار سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه

توضیحات دوره

تسلط شرکت کنندگان بر مباحث تئوری و عملی مدیریت و برنامه ریزی پروژه و کار در شرایط عملی و آماده سازی آن ها برای بازار کار رقابتی انتقال آخرین یافته های علمی و تجربی در حوزه مدیریت پروژه، آشنایی شرکت کنندگان با شرایط کار واقعی، توانمندی شرکت کنندگان در تحلیل شرایط موجود و یافتن راه حل برای مشکلات پروژه ها

برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151412134AA96125

تاریخ شروع 1396/01/24

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Ms Project

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151412123AM95125

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 60 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2012

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151412144AA96125

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 32 ساعت جمعه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

پکیج جامع مدیریت پروژه PMBOK,Primavera,P6,MSP

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151412157AA96125

تاریخ شروع 1396/01/26

به مدت 106 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Ms Project

آکادمی حافظ
کد کلاس 151412123AA96130

تاریخ شروع 1396/02/02

به مدت 60 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Ms Project

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 151412123AA96385

تاریخ شروع 1396/02/03

به مدت 60 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6

آکادمی غرب
کد کلاس 151412134AA96134

تاریخ شروع 1396/02/14

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

کاربرد اکسل در مدیریت پروژه

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151412159AA96125

تاریخ شروع 1396/02/28

به مدت 24 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6

آکادمی حافظ
کد کلاس 151412134AA96130

تاریخ شروع 1396/03/19

به مدت 60 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

محل های برگزاری دوره آموزشی