شیمی

توانمندی ها مشخص نشده است

 • شناخت هیدروکربنها و مشتقات آن
 • شیرهای صنعتی (valves)
 • طیف سنجی مرئی ، فرابنفش زیر قرمز
 • محلول سازی و استو کیومتری
 • نرم افزار Pipenet
 • کروماتوگرافی گازی
 • کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
 • Aspen Plus
 • HYSYS مقدماتی
 • HYSYS پیشرفته
 • آشنایی با انواع Equipment
 • اصول ترسیم PFD & P & ID
 • شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از Aspen Plus

توضیحات دوره

توضیحات مشخص نشده است

اصول ترسیم PFD & P & ID

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151512124AA96125

تاریخ شروع 1396/03/12

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

شیرهای صنعتی (valves)

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151512126AA96125

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 18 ساعت شنبه 08:00 تا 17:00, یکشنبه 08:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

نرم افزار Pipenet

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151512134AA96125

تاریخ شروع 1396/03/25

به مدت 27 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Aspen Plus

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151512130AB96125

تاریخ شروع 1396/03/25

به مدت 35 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

HYSYS مقدماتی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151512123AD96125

تاریخ شروع 1396/04/02

به مدت 30 ساعت جمعه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

HYSYS مقدماتی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151512123AC96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 30 ساعت شنبه 08:00 تا 18:00, یکشنبه 08:00 تا 18:00, دوشنبه 08:00 تا 18:00
ثبت نام آنلاین

محل های برگزاری دوره آموزشی