مدیر: مرتضی متواضع

آدرس: مجتمع فنی تهران دپارتمان مهارت های شهروندی

تلفن: 22114927-22369164

آدرس پست الکترونیک: motavaze@gmail.com

آدرس وب سایت: http://mft.info/ecitizen