مدیر: محمد رضا دارابی

آدرس: سعادت آباد- بالاتر از میدان كاج - خیابان دوم (شهید عبقری) بلوار بهزاد شمالی - نبش باغستان یكم - شماره 12 - مجتمع فنی تهران

تلفن: 22090001 2729

آدرس پست الکترونیک: m_reza_darabi@yahoo.com

آدرس وب سایت: http://mft.info/language

EPI 1

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 231220131AA96385

تاریخ شروع 1396/04/07

به مدت 42 ساعت شنبه 16:30 تا 18:30, دوشنبه 16:30 تا 18:30, چهارشنبه 16:30 تا 18:30
ثبت نام آنلاین

EPI 3

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 231220133AA96385

تاریخ شروع 1396/04/07

به مدت 42 ساعت شنبه 18:30 تا 20:30, دوشنبه 18:30 تا 20:30, چهارشنبه 18:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Free Conversation 1

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 231216229AK96385

تاریخ شروع 1396/04/07

به مدت 42 ساعت شنبه 18:00 تا 20:00, چهارشنبه 18:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

Free Conversation 1

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 231216229AH96385

تاریخ شروع 1396/04/07

به مدت 42 ساعت شنبه 10:00 تا 12:00, دوشنبه 10:00 تا 12:00, چهارشنبه 10:00 تا 12:00
ثبت نام آنلاین

EspanolA1.1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231612153AB96125

تاریخ شروع 1396/04/08

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

EspanolA2.1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231612156AA96125

تاریخ شروع 1396/04/08

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Cours A1.2

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231312177AA96125

تاریخ شروع 1396/04/08

به مدت 36 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 17:30, جمعه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231225123BJ96125

تاریخ شروع 1396/04/08

به مدت 2 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 16:30
ثبت نام آنلاین

آزمون آزمایشی IELTS

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231225124AM96125

تاریخ شروع 1396/04/08

به مدت 3 ساعت پنجشنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

EE 3

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 231220129AC96385

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 42 ساعت جمعه 11:00 تا 15:00
ثبت نام آنلاین

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231225123BK96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 2 ساعت شنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

German A1.1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231412143AI96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 51 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Cours A1.5

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231312180AA96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 36 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Cours A1.1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231312176AB96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 36 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

TFI

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231312201AA96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 3 ساعت شنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

German.Kinder H.1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231723129AB96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 32 ساعت شنبه 10:00 تا 11:30, دوشنبه 10:00 تا 11:30, چهارشنبه 10:00 تا 11:30
ثبت نام آنلاین

EE 1

آکادمی حافظ
کد کلاس 231220127AD96130

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 42 ساعت شنبه 16:30 تا 18:30, دوشنبه 16:30 تا 18:30
ثبت نام آنلاین

EE 3

آکادمی غرب
کد کلاس 231220129AB96134

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 42 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

EPI 3

آکادمی غرب
کد کلاس 231220133AB96134

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 42 ساعت یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

EI 1

آکادمی غرب
کد کلاس 231220135AC96134

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 42 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

EI 3

آکادمی غرب
کد کلاس 231220137AB96134

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 42 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

EUI 3

آکادمی غرب
کد کلاس 231220141AA96134

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 45 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

EUI 3

آکادمی غرب
کد کلاس 231220141AB96134

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 45 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

EAdv 1

آکادمی غرب
کد کلاس 231215182AB96134

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 42 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

EE 1

آکادمی غرب
کد کلاس 231220127AE96134

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 42 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

EE 1

آکادمی غرب
کد کلاس 231220127AF96134

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 42 ساعت یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

Enfants 1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231720123AA96125

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 30 ساعت یکشنبه 10:00 تا 11:30, سه شنبه 10:00 تا 11:30, پنجشنبه 10:00 تا 11:30
ثبت نام آنلاین

German.Kinder H.1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231723129AA96125

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 32 ساعت یکشنبه 10:00 تا 11:30, سه شنبه 10:00 تا 11:30, پنجشنبه 10:00 تا 11:30
ثبت نام آنلاین

English Elementary Course 3

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231215193AC96125

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 42 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

English Elementary Course 1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231215191AD96125

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 42 ساعت یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

English Intermediate Course 1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231215198AC96125

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 42 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

English Intermediate Course 2

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231215199AB96125

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 42 ساعت یکشنبه 11:00 تا 14:00, سه شنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

English Intermediate Course 4

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231215201AB96125

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 42 ساعت یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

English Upper- Intermediate Course 1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231215202AC96125

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 42 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

English Upper- Intermediate Course 5

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231215206AA96125

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 42 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

English Advanced Course 3

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231215209AB96125

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 42 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

English Advanced Course 4

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231215210AA96125

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 42 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

CPE3

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231215224AA96125

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 42 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

انگلیسی ویژه جلسات

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231216269AA96125

تاریخ شروع 1396/04/12

به مدت 30 ساعت دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

انگلیسی ویژ تکنیک های ارائه موثر

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231216268AA96125

تاریخ شروع 1396/04/12

به مدت 30 ساعت دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231225123BL96125

تاریخ شروع 1396/04/12

به مدت 2 ساعت دوشنبه 14:30 تا 16:30
ثبت نام آنلاین

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231225123BM96125

تاریخ شروع 1396/04/15

به مدت 2 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 16:30
ثبت نام آنلاین

آزمون آزمایشی IELTS

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231225124AN96125

تاریخ شروع 1396/04/15

به مدت 3 ساعت پنجشنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

ترکی A1.1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231813123AF96125

تاریخ شروع 1396/04/15

به مدت 26 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

English Pre-Intermediate Course 4

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231215197AE96125

تاریخ شروع 1396/04/15

به مدت 42 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 17:30, جمعه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

Certificate In Teaching English To Young Learners And Teenagers

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231713126AB96125

تاریخ شروع 1396/04/15

به مدت 50 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00, جمعه 10:00 تا 16:00
ثبت نام آنلاین

CAE

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231225132AA96125

تاریخ شروع 1396/04/17

به مدت 4 ساعت شنبه 09:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

Italian 4

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231513126AB96125

تاریخ شروع 1396/04/17

به مدت 30 ساعت شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

Italian 1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231513123AF96125

تاریخ شروع 1396/04/17

به مدت 30 ساعت شنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

German A1.1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231412143AJ96125

تاریخ شروع 1396/04/18

به مدت 51 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

German A1.1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231412143AK96125

تاریخ شروع 1396/04/18

به مدت 51 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

زبان تخصصی (1)IT

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 231216124AB96385

تاریخ شروع 1396/04/18

به مدت 51 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ترکی A1.2

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231813124AC96125

تاریخ شروع 1396/04/19

به مدت 26 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Italian 2

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231513124AC96125

تاریخ شروع 1396/04/19

به مدت 30 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ترکی A1.1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231813123AE96125

تاریخ شروع 1396/04/19

به مدت 26 ساعت دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

English Elementary Course 3

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231215193AD96125

تاریخ شروع 1396/04/19

به مدت 42 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

English Pre-Intermediate Course 3

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231215196AE96125

تاریخ شروع 1396/04/19

به مدت 42 ساعت شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

English Pre-Intermediate Course 4

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231215197AG96125

تاریخ شروع 1396/04/19

به مدت 42 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

English Intermediate Course 1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231215198AE96125

تاریخ شروع 1396/04/19

به مدت 42 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

English Intermediate Course5

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231215233AC96125

تاریخ شروع 1396/04/19

به مدت 42 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

English Upper- Intermediate Course 3

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231215204AB96125

تاریخ شروع 1396/04/19

به مدت 42 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

English Upper- Intermediate Course 5

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231215206AB96125

تاریخ شروع 1396/04/19

به مدت 42 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ترکی A1.3

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231813125AC96125

تاریخ شروع 1396/04/21

به مدت 26 ساعت شنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

کارگاه تربیت معلم زبان انگلیسی ویژه گروه سنی 4 تا 17 سال

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231713124AA96125

تاریخ شروع 1396/04/21

به مدت 17 ساعت چهارشنبه 15:00 تا 20:30, پنجشنبه 08:30 تا 14:30, جمعه 08:30 تا 14:30
ثبت نام آنلاین

آزمون آزمایشی IELTS

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231225124AO96125

تاریخ شروع 1396/04/22

به مدت 3 ساعت پنجشنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

German A2.1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231412145AC96125

تاریخ شروع 1396/04/24

به مدت 51 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Italian 3

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231513125AG96125

تاریخ شروع 1396/04/31

به مدت 30 ساعت