مدیر: علی رحیمی فرد

آدرس: تهران- سعادت اباد- روبروی بیمارستان مدرس- بلوار بهزاد شمالی-پلاک 12

تلفن: 22090001-5

آدرس پست الکترونیک: ict@mftmail.com

آدرس وب سایت: http://mft.info/ebnesina

logo-dep
گروه ITمجتمع فنی تهران از سال 1361 و با ورود کامپیوتر های خانگی اولیه اقدام به تدوین دوره های آموزشی کامپیوتر نمود و با متداول شدن PC در سال 1367 این مجتمع بعنوان اولین مرکز آموزش علوم کامپیوتر در سطح سراسر کشور شد. از جمله گروه های آموزشی دپارتمان:
  • مهندسی شبکه
  • مهندسی نرم افزار
  • امنیت
  • طراحی وب سایت
  • سخت افزار
  • مجازی سازی
  • مخابرات
  • رباتیک

+ Network

آکادمی حافظ
کد کلاس 131612129AA96130

تاریخ شروع 1396/01/16

به مدت 30 ساعت چهارشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

User Interface Designer

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131312172AA96385

تاریخ شروع 1396/01/16

به مدت 25 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Advanced PHP & MYSQL

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 132012126AA96385

تاریخ شروع 1396/01/17

به مدت 42 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

(LINUX + (II

آکادمی حافظ
کد کلاس 131216132AA96130

تاریخ شروع 1396/01/17

به مدت 42 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 2

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131514142AC96385

تاریخ شروع 1396/01/17

به مدت 63 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

User Interface Designer

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131312172AB96385

تاریخ شروع 1396/01/17

به مدت 25 ساعت پنجشنبه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

Administering Windows Server 2012 R2

آکادمی حافظ
کد کلاس 131622125AA96130

تاریخ شروع 1396/01/18

به مدت 60 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

Configuring windows 8.1 exam (70-687)

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131622134AA96385

تاریخ شروع 1396/01/18

به مدت 42 ساعت جمعه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

MTCNA

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131618130AB96385

تاریخ شروع 1396/01/18

به مدت 26 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Configuring Windows 8.1

آکادمی حافظ
کد کلاس 131622123AA96130

تاریخ شروع 1396/01/18

به مدت 48 ساعت جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

ICDL Level II

آکادمی حافظ
کد کلاس 131514129AB96130

تاریخ شروع 1396/01/18

به مدت 63 ساعت جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

Windows Server 2012 R2

آکادمی غرب
کد کلاس 131622124AA96134

تاریخ شروع 1396/01/19

به مدت 51 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Windows server 2012 R2 exam (70-410)

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131622135AA96385

تاریخ شروع 1396/01/19

به مدت 48 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

MCSE 2012 R2 Package

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131622130AA96385

تاریخ شروع 1396/01/19

به مدت 240 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

+ Network

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131612129AB96385

تاریخ شروع 1396/01/19

به مدت 30 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ICDL Level II

آکادمی حافظ
کد کلاس 131514129AO95130

تاریخ شروع 1396/01/19

به مدت 63 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Java EE 8 programming

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 132018137AA96385

تاریخ شروع 1396/01/19

به مدت 50 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131514141AB96125

تاریخ شروع 1396/01/20

به مدت 68 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Web Design Fundamental (HTML5, CSS3)

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131312161AB96125

تاریخ شروع 1396/01/20

به مدت 54 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

CCNP Route

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131617147AA96385

تاریخ شروع 1396/01/21

به مدت 60 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Configuring Advance Windows Server 2012 R2 (II)

آکادمی حافظ
کد کلاس 131622127AF95130

تاریخ شروع 1396/01/22

به مدت 36 ساعت یکشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

Windows Server 2012 R2

آکادمی حافظ
کد کلاس 131622124AB96130

تاریخ شروع 1396/01/23

به مدت 51 ساعت چهارشنبه 17:00 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Dynamic Web Site Makeover With Php & My Sql

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131312142AA96125

تاریخ شروع 1396/01/24

به مدت 42 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

+ Network

آکادمی غرب
کد کلاس 131612129AC96134

تاریخ شروع 1396/01/24

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Dynamic Web Site Makeover With Php & My Sql

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131312142AA96385

تاریخ شروع 1396/01/24

به مدت 42 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development II

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 132015128AA96385

تاریخ شروع 1396/01/24

به مدت 45 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

+ Network

آکادمی حافظ
کد کلاس 131612129AM95130

تاریخ شروع 1396/01/24

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

Jquery & Ajax & Bootstrap

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131312171AA96385

تاریخ شروع 1396/01/24

به مدت 42 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

MTCINE

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131618132AA96385

تاریخ شروع 1396/01/24

به مدت 36 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

CCNP Tshoot

آکادمی حافظ
کد کلاس 131617149AA95130

تاریخ شروع 1396/01/24

به مدت 24 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

Net Framework 4.5 Microsoft ADO.Net

آکادمی غرب
کد کلاس 132015126AA96134

تاریخ شروع 1396/01/24

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Configuring windows 8.1 exam (70-687)

آکادمی غرب
کد کلاس 131622134AA96134

تاریخ شروع 1396/01/24

به مدت 42 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 14:30
ثبت نام آنلاین

MCSE 2012 R2 Package

آکادمی غرب
کد کلاس 131622130AA96134

تاریخ شروع 1396/01/24

به مدت 240 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 14:30
ثبت نام آنلاین

CCNA

آکادمی غرب
کد کلاس 131617146AB96134

تاریخ شروع 1396/01/24

به مدت 54 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

CCNA R & S

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131617152AA96385

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 66 ساعت جمعه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

CCNP Route

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131617147AB96385

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 60 ساعت جمعه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

CCNP Route

آکادمی غرب
کد کلاس 131617147AA96134

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 60 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

Administering Windows Server 2012 R2

آکادمی غرب
کد کلاس 131622125AA96134

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 60 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Web Design Pack

آکادمی غرب
کد کلاس 131312166AA96134

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 175 ساعت جمعه 14:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

Designing & Implementing a Server Infrastructure

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131622128AA96385

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 24 ساعت جمعه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

SQL Server 2014 Database Development

آکادمی غرب
کد کلاس 132026124AA96134

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 60 ساعت جمعه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131514141AA96125

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 68 ساعت جمعه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

MTC Pack

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131618131AA96385

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 54 ساعت جمعه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

Configuring Advance Windows Server 2012 R2 (II)

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131622127AA96125

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 36 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

SQL Server 2014 Database Development

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 132026124AB96385

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 60 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131514141AA96385

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 68 ساعت جمعه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

CCNP Route

آکادمی حافظ
کد کلاس 131617147AA96130

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 60 ساعت جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 2

آکادمی غرب
کد کلاس 131514142AB96134

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 63 ساعت جمعه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

Windows server 2012 R2 exam (70-410)

آکادمی غرب
کد کلاس 131622135AA96134

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 48 ساعت جمعه 08:30 تا 14:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی غرب
کد کلاس 131514141AA96134

تاریخ شروع 1396/01/26

به مدت 68 ساعت شنبه 08:30 تا 12:30, دوشنبه 08:30 تا 12:30, چهارشنبه 08:30 تا 12:30
ثبت نام آنلاین

ICDL Level I

آکادمی حافظ
کد کلاس 131514128AT95130

تاریخ شروع 1396/01/26

به مدت 68 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی به زبان ++C

آکادمی غرب
کد کلاس 131220137AB96134

تاریخ شروع 1396/01/26

به مدت 60 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Web Design Pack

آکادمی غرب
کد کلاس 131312166AB96134

تاریخ شروع 1396/01/26

به مدت 175 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی غرب
کد کلاس 131514141AD96134

تاریخ شروع 1396/01/26

به مدت 68 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

CCNA

آکادمی غرب
کد کلاس 131617146AA96134

تاریخ شروع 1396/01/27

به مدت 54 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی غرب
کد کلاس 131514141AC96134

تاریخ شروع 1396/01/27

به مدت 68 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

+ Network

آکادمی غرب
کد کلاس 131612129AA96134

تاریخ شروع 1396/01/27

به مدت 30 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:3