مدیر: مسعود ذوالنوریان

آدرس: مجتمع فنی تهران - دپارتمان امور بین الملل

تلفن: 22095170

آدرس پست الکترونیک: mzonnoorian@hotmail.com

آدرس وب سایت: http://mft.info/international

طراحی و دکوراسیون داخلی (پیشرفته)

آکادمی حافظ
کد کلاس 141315125AA96130

تاریخ شروع 1396/04/24

به مدت 141 ساعت شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

ایجاد مدلهای دیجیتالی سه بعدی

آکادمی حافظ
کد کلاس 141315126AB96130

تاریخ شروع 1396/04/24

به مدت 70 ساعت شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

دانشگاه FHM

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 141822123AA96125

تاریخ شروع 1396/12/29

به مدت 1 ساعت شنبه 08:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

دانشگاه EMU

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 141815123AA96125

تاریخ شروع 1396/12/29

به مدت 1 ساعت شنبه 08:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین