مدیر: مسعود ذوالنوریان

آدرس: مجتمع فنی تهران - دپارتمان امور بین الملل

تلفن: 22095170

آدرس پست الکترونیک: mzonnoorian@hotmail.com

آدرس وب سایت: http://mft.info/international

دانشگاه EMU

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 141815123AA96125

تاریخ شروع 1396/12/29

به مدت 1 ساعت شنبه 08:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

دانشگاه FHM

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 141822123AA96125

تاریخ شروع 1396/12/29

به مدت 1 ساعت شنبه 08:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین