مدیر: حمیدرضا منصوری

آدرس: خ حافظ- زیر پل حافظ- نرسیده به جمهوری-كوچه زرتشتیان-پلاك 20

تلفن: 02166704410

آدرس پست الکترونیک: electrical@mftmail.com

آدرس وب سایت: http://mft.info/hafez

HAFEZ

مانیتورینگ

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113127AF96130

تاریخ شروع 1396/04/31

به مدت 21 ساعت شنبه 08:30 تا 13:30, یکشنبه 08:30 تا 13:30, دوشنبه 08:30 تا 13:30, سه شنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214179AJ96130

تاریخ شروع 1396/04/31

به مدت 20 ساعت شنبه 16:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

تجهیزات آزمایشگاهی

آکادمی حافظ
کد کلاس 182212127AB96130

تاریخ شروع 1396/04/31

به مدت 60 ساعت شنبه 17:00 تا 19:30, دوشنبه 17:00 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

سیستمهای تلویزیونی مدار بسته

آکادمی حافظ
کد کلاس 182012132AD96130

تاریخ شروع 1396/05/01

به مدت 36 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215143AG96130

تاریخ شروع 1396/05/01

به مدت 70 ساعت یکشنبه 17:00 تا 20:00, سه شنبه 17:00 تا 20:00, پنجشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215123AI96130

تاریخ شروع 1396/05/01

به مدت 60 ساعت یکشنبه 17:00 تا 20:00, سه شنبه 17:00 تا 20:00, پنجشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215123AJ96130

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00, جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

آکادمی غرب
کد کلاس 181215123AD96134

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

سیستمهای تلویزیونهای مدار بسته تحت شبکه(IP CAMERA CCTV)

آکادمی حافظ
کد کلاس 182012126AD96130

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 33 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113123AK96130

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی غرب
کد کلاس 182113123AF96134

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

میکروکنترلر پیشرفتهAVR

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214142AD96130

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215143AH96130

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 70 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده

آکادمی غرب
کد کلاس 181215143AH96134

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 70 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30, جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان اتوماتیک

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215144AF96130

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 17:00 تا 20:00, جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 2

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113125AI96130

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 24 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

آکادمی غرب
کد کلاس 181214179AD96134

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 20 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215146AB96130

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

پردازش تصویر در Matlab

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222134AD96130

تاریخ شروع 1396/05/06

به مدت 25 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

مدیریت هوشمند ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215155AF96130

تاریخ شروع 1396/05/06

به مدت 36 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

هوش مصنوعی در متلب

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214187AA96130

تاریخ شروع 1396/05/06

به مدت 30 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214179AI96130

تاریخ شروع 1396/05/06

به مدت 20 ساعت جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی غرب
کد کلاس 182113123AE96134

تاریخ شروع 1396/05/06

به مدت 30 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

طراحی سیستم های RF

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214169AC96130

تاریخ شروع 1396/05/06

به مدت 40 ساعت جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

نرم افزار EPLAN

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222127AD96130

تاریخ شروع 1396/05/06

به مدت 30 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

ETAP

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222128AB96130

تاریخ شروع 1396/05/06

به مدت 30 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

میکروکنترلر AVR

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214141AH96130

تاریخ شروع 1396/05/06

به مدت 40 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

آکادمی حافظ
کد کلاس 182212123AA96130

تاریخ شروع 1396/05/07

به مدت 40 ساعت شنبه 15:00 تا 17:00, دوشنبه 15:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

عیب یابی و تعمیر تجهیزات تصویر برداری

آکادمی حافظ
کد کلاس 182212125AA96130

تاریخ شروع 1396/05/08

به مدت 40 ساعت یکشنبه 14:00 تا 17:00, سه شنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

میکروکنترلرهایARM-Cortex

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214180AF96130

تاریخ شروع 1396/05/08

به مدت 50 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 1

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113124AH96130

تاریخ شروع 1396/05/08

به مدت 24 ساعت یکشنبه 17:00 تا 20:00, سه شنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

سیستمهای تلویزیونهای مدار بسته تحت شبکه(IP CAMERA CCTV)

آکادمی حافظ
کد کلاس 182012126AC96130

تاریخ شروع 1396/05/11

به مدت 33 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215123AK96130

تاریخ شروع 1396/05/12

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

تعمیرات PC

آکادمی حافظ
کد کلاس 181912126AD96130

تاریخ شروع 1396/05/12

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

اتوکد الکتریکال

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222132AE96130

تاریخ شروع 1396/05/13

به مدت 40 ساعت جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214179AK96130

تاریخ شروع 1396/05/13

به مدت 20 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

Altium Designer

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222124AC96130

تاریخ شروع 1396/05/13

به مدت 30 ساعت جمعه 14:30 تا 18:30
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده

آکادمی غرب
کد کلاس 181215143AG96134

تاریخ شروع 1396/05/14

به مدت 70 ساعت شنبه 14:30 تا 19:30, دوشنبه 14:30 تا 19:30, چهارشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

درایوهای AC

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113128AF96130

تاریخ شروع 1396/05/14

به مدت 21 ساعت شنبه 08:30 تا 13:30, یکشنبه 08:30 تا 13:30, دوشنبه 08:30 تا 13:30, سه شنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113123AL96130

تاریخ شروع 1396/05/14

به مدت 30 ساعت شنبه 17:00 تا 20:00, دوشنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

مدیریت هوشمند ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215155AE96130

تاریخ شروع 1396/05/15

به مدت 36 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

سیستم های نهفته با برد راسپری پای

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214182AC96130

تاریخ شروع 1396/05/15

به مدت 40 ساعت یکشنبه 13:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

FPGA

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214130AE96130

تاریخ شروع 1396/05/16

به مدت 50 ساعت دوشنبه 15:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

آمادگی آزمون بین المللی برق

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215145AB96130

تاریخ شروع 1396/05/21

به مدت 20 ساعت شنبه 14:00 تا 17:00, دوشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

کنترل ابزاردقیق

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214136AD96130

تاریخ شروع 1396/05/26

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

تعمیرات تلفن همراه

آکادمی حافظ
کد کلاس 181912124AE96130

تاریخ شروع 1396/05/26

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 18:30
ثبت نام آنلاین

FPGA

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214130AF96130

تاریخ شروع 1396/05/27

به مدت 50 ساعت جمعه 09:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 1

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113124AI96130

تاریخ شروع 1396/05/27

به مدت 24 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

مانیتورینگ

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113127AG96130

تاریخ شروع 1396/05/28

به مدت 21 ساعت شنبه 08:30 تا 13:30, یکشنبه 08:30 تا 13:30, دوشنبه 08:30 تا 13:30, سه شنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان اتوماتیک

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215144AH96130

تاریخ شروع 1396/05/28

به مدت 30 ساعت شنبه 17:00 تا 20:00, دوشنبه 17:00 تا 20:00, چهارشنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

مبانی الکترونیک عمومی

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214137AF96130

تاریخ شروع 1396/06/02

به مدت 80 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

میکروکنترلر AVR

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214141AI96130

تاریخ شروع 1396/06/02

به مدت 40 ساعت پنجشنبه 09:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

نرم افزار MATLAB

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222125AE96130

تاریخ شروع 1396/06/03

به مدت 24 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

FPGA پیشرفته

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214176AD96130

تاریخ شروع 1396/06/04

به مدت 40 ساعت شنبه 16:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

اصول طراحی منطقی

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214139AD96130

تاریخ شروع 1396/06/10

به مدت 45 ساعت جمعه 14:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

مبانی الکترونیک عمومی

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214137AG96130

تاریخ شروع 1396/06/11

به مدت 80 ساعت شنبه 16:30 تا 20:30, دوشنبه 16:30 تا 20:30, چهارشنبه 16:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

میکروکنترلر AVR

آکادمی غرب
کد کلاس 181214141AB96134

تاریخ شروع 1396/06/16

به مدت 40 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

مهارت های پیاده سازی سخت افزاری با میکروکنترلرها

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214173AF96130

تاریخ شروع 1396/06/21

به مدت 20 ساعت یکشنبه 13:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

آمادگی آزمون بین المللی برق ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215149AB96130

تاریخ شروع 1396/07/10

به مدت 6 ساعت دوشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین