مدیر: حمیدرضا منصوری

آدرس: خ حافظ- زیر پل حافظ- نرسیده به جمهوری-كوچه زرتشتیان-پلاك 20

تلفن: 02166704410

آدرس پست الکترونیک: electrical@mftmail.com

آدرس وب سایت: http://mft.info/hafez

HAFEZ

PLC s7-300/400 level 1

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113124AE96130

تاریخ شروع 1396/03/07

به مدت 24 ساعت یکشنبه 14:00 تا 17:00, سه شنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

میکروکنترلر AVR

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214141AA96130

تاریخ شروع 1396/03/07

به مدت 40 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

میکروکنترلر AVR

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214141AD96130

تاریخ شروع 1396/03/07

به مدت 40 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113123AG96130

تاریخ شروع 1396/03/10

به مدت 30 ساعت چهارشنبه 16:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

میکروکنترلر AVR

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214141AE96130

تاریخ شروع 1396/03/11

به مدت 40 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

مبانی الکترونیک عمومی

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214137AC96130

تاریخ شروع 1396/03/11

به مدت 80 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215123AG96130

تاریخ شروع 1396/03/11

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215146AA96130

تاریخ شروع 1396/03/11

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

تعمیرات تلفن همراه

آکادمی حافظ
کد کلاس 181912124AC96130

تاریخ شروع 1396/03/12

به مدت 60 ساعت جمعه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

اصول طراحی منطقی

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214139AB96130

تاریخ شروع 1396/03/12

به مدت 45 ساعت جمعه 14:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

میکروکنترلر پیشرفتهAVR

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214142AC96130

تاریخ شروع 1396/03/12

به مدت 30 ساعت جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

پردازش تکاملی در MATLAB

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222135AA96130

تاریخ شروع 1396/03/12

به مدت 25 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

نرم افزار EPLAN

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222127AC96130

تاریخ شروع 1396/03/12

به مدت 30 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

پردازش تصویر در Matlab

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222134AC96130

تاریخ شروع 1396/03/12

به مدت 25 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215143AF96130

تاریخ شروع 1396/03/13

به مدت 70 ساعت شنبه 17:00 تا 20:00, دوشنبه 17:00 تا 20:00, چهارشنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

درایوهای AC

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113128AD96130

تاریخ شروع 1396/03/13

به مدت 21 ساعت شنبه 08:30 تا 13:30, یکشنبه 08:30 تا 13:30, دوشنبه 08:30 تا 13:30, سه شنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214179AE96130

تاریخ شروع 1396/03/18

به مدت 20 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 18:30
ثبت نام آنلاین

مدیریت هوشمند ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215155AB96130

تاریخ شروع 1396/03/18

به مدت 36 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی غرب
کد کلاس 182113123AD96134

تاریخ شروع 1396/03/18

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

آکادمی غرب
کد کلاس 181214179AC96134

تاریخ شروع 1396/03/19

به مدت 20 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی غرب
کد کلاس 182113123AC96134

تاریخ شروع 1396/03/19

به مدت 30 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

Altium Designer

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222124AB96130

تاریخ شروع 1396/03/19

به مدت 30 ساعت جمعه 14:30 تا 18:30
ثبت نام آنلاین

طراحی سیستم های RF

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214169AB96130

تاریخ شروع 1396/03/19

به مدت 40 ساعت جمعه 14:00 تا 18:00
ثبت نام آنلاین

FPGA پیشرفته

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214176AB96130

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 40 ساعت شنبه 16:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده

آکادمی غرب
کد کلاس 181215143AE96134

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 70 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

سیستمهای تلویزیونی مدار بسته

آکادمی حافظ
کد کلاس 182012132AC96130

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 36 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

مانیتورینگ

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113127AD96130

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 21 ساعت شنبه 17:00 تا 20:00, دوشنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

مبانی الکترونیک عمومی

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214137AD96130

تاریخ شروع 1396/03/21

به مدت 80 ساعت یکشنبه 16:30 تا 20:30, سه شنبه 16:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113123AE96130

تاریخ شروع 1396/03/21

به مدت 30 ساعت یکشنبه 17:00 تا 20:00, سه شنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

مهارت های پیاده سازی سخت افزاری با میکروکنترلرها

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214173AE96130

تاریخ شروع 1396/03/23

به مدت 20 ساعت سه شنبه 13:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

میکروکنترلرهایARM-Cortex

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214180AE96130

تاریخ شروع 1396/03/23

به مدت 50 ساعت سه شنبه 13:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215123AH96130

تاریخ شروع 1396/03/24

به مدت 60 ساعت شنبه 17:00 تا 20:00, دوشنبه 17:00 تا 20:00, چهارشنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده

آکادمی غرب
کد کلاس 181215143AF96134

تاریخ شروع 1396/03/25

به مدت 70 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30, جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

کنترل ابزاردقیق

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214136AC96130

تاریخ شروع 1396/03/25

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

آکادمی غرب
کد کلاس 181215123AC96134

تاریخ شروع 1396/03/25

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

نرم افزار MATLAB

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222125AC96130

تاریخ شروع 1396/03/26

به مدت 24 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

آمادگی آزمون بین المللی برق

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215145AA96130

تاریخ شروع 1396/03/27

به مدت 20 ساعت شنبه 14:00 تا 17:00, دوشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

آمادگی آزمون بین المللی MATLAB

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222136AA96130

تاریخ شروع 1396/03/27

به مدت 5 ساعت شنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان اتوماتیک

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215144AE96130

تاریخ شروع 1396/03/28

به مدت 30 ساعت یکشنبه 17:00 تا 20:00, سه شنبه 17:00 تا 20:00, پنجشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

اتوکد الکتریکال

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222132AD96130

تاریخ شروع 1396/03/28

به مدت 40 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 2

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113125AI96130

تاریخ شروع 1396/04/08

به مدت 24 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

سیستمهای تلویزیونی مدار بسته

آکادمی حافظ
کد کلاس 182012132AD96130

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 36 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

مدیریت هوشمند ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215155AC96130

تاریخ شروع 1396/04/14

به مدت 36 ساعت چهارشنبه 16:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

سیستمهای تلویزیونهای مدار بسته تحت شبکه(IP CAMERA CCTV)

آکادمی حافظ
کد کلاس 182012126AB96130

تاریخ شروع 1396/04/16

به مدت 33 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 1

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113124AF96130

تاریخ شروع 1396/04/16

به مدت 24 ساعت جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113123AH96130

تاریخ شروع 1396/04/16

به مدت 30 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

ETAP

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222128AB96130

تاریخ شروع 1396/04/16

به مدت 30 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214179AF96130

تاریخ شروع 1396/04/22

به مدت 20 ساعت پنجشنبه 09:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215143AG96130

تاریخ شروع 1396/04/25

به مدت 70 ساعت یکشنبه 17:00 تا 20:00, سه شنبه 17:00 تا 20:00, پنجشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215123AI96130

تاریخ شروع 1396/04/27

به مدت 60 ساعت یکشنبه 17:00 تا 20:00, سه شنبه 17:00 تا 20:00, پنجشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

سیستم های نهفته با برد راسپری پای

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214182AC96130

تاریخ شروع 1396/05/01

به مدت 40 ساعت یکشنبه 13:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215143AH96130

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 70 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

FPGA

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214130AE96130

تاریخ شروع 1396/05/09

به مدت 50 ساعت دوشنبه 15:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان اتوماتیک

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215144AF96130

تاریخ شروع 1396/05/12

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 17:00 تا 20:00, جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

آمادگی آزمون بین المللی برق

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215145AB96130

تاریخ شروع 1396/05/21

به مدت 20 ساعت شنبه 14:00 تا 17:00, دوشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

تعمیرات PC

آکادمی حافظ
کد کلاس 181912126AC96130

تاریخ شروع 1396/05/26

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

FPGA

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214130AF96130

تاریخ شروع 1396/06/03

به مدت 50 ساعت جمعه 09:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین