مدیر: محمد نصیری

آدرس: سعادت آباد-میدان كاج-سرو شرقی-روبروی علامه علامه شمالی-پلاك 49-طبقه اول-دپارتمان كودك و نوجوان مجتمع فنی تهران

تلفن: 22369318-22085165

آدرس پست الکترونیک: nasiri@mftmail.com

آدرس وب سایت: http://mft.info/kids

ICT

ICDL 1 نوجوان

آکادمی غرب
کد کلاس 191412125AE96134

تاریخ شروع 1396/05/01

به مدت 50 ساعت یکشنبه 13:00 تا 16:00, سه شنبه 13:00 تا 16:00
ثبت نام آنلاین

ICDL 1 نوجوان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191412125AH96125

تاریخ شروع 1396/05/01

به مدت 50 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی وب سمت کاربر

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191415132AC96125

تاریخ شروع 1396/05/02

به مدت 60 ساعت دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

رباتیک مقدماتی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191712130AD96125

تاریخ شروع 1396/05/03

به مدت 25 ساعت یکشنبه 17:00 تا 19:00, سه شنبه 17:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

عکاسی پرتره

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191812124AA96125

تاریخ شروع 1396/05/11

به مدت 25 ساعت دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی مقدماتی نوجوانان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191415137AA96125

تاریخ شروع 1396/05/12

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی پیشرفته با اسکرچ کودکان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191415133AA96125

تاریخ شروع 1396/05/12

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی اندروید مقدماتی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191415127AA96125

تاریخ شروع 1396/05/12

به مدت 45 ساعت پنجشنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

پایگاه داده نوجوانان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191415131AB96125

تاریخ شروع 1396/05/14

به مدت 45 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

کالیگرافی مقدماتی با خودکار 1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191514123AA96125

تاریخ شروع 1396/05/14

به مدت 12 ساعت شنبه 11:00 تا 12:00
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی مقدماتی با اسکرچ کودکان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191415134AF96125

تاریخ شروع 1396/05/17

به مدت 30 ساعت یکشنبه 12:00 تا 14:00, سه شنبه 12:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی مقدماتی ++C نوجوانان

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 191415123AA96385

تاریخ شروع 1396/05/17

به مدت 45 ساعت یکشنبه 09:30 تا 12:30, سه شنبه 09:30 تا 12:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی مقدماتی ++C نوجوانان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191415123AL96125

تاریخ شروع 1396/05/22

به مدت 45 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی پیشرفته ++ C نوجوانان

آکادمی غرب
کد کلاس 191415124AB96134

تاریخ شروع 1396/05/22

به مدت 45 ساعت یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی پیشرفته ++ C نوجوانان

آکادمی غرب
کد کلاس 191415124AC96134

تاریخ شروع 1396/05/22

به مدت 45 ساعت یکشنبه 11:00 تا 14:00, سه شنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

Photoshop مقدماتی نوجوان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191512123AE96125

تاریخ شروع 1396/05/23

به مدت 30 ساعت دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 1 نوجوان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191412125AJ96125

تاریخ شروع 1396/05/23

به مدت 50 ساعت دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مقدماتی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191814123AC96125

تاریخ شروع 1396/05/24

به مدت 20 ساعت یکشنبه 17:30 تا 19:30, سه شنبه 17:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 1 نوجوان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191412125AI96125

تاریخ شروع 1396/05/28

به مدت 50 ساعت پنجشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین