مدیر: محمد نصیری

آدرس: سعادت آباد-میدان كاج-سرو شرقی-روبروی علامه علامه شمالی-پلاك 49-طبقه اول-دپارتمان كودك و نوجوان مجتمع فنی تهران

تلفن: 22369318-22085165

آدرس پست الکترونیک: nasiri@mftmail.com

آدرس وب سایت: http://mft.info/kids

ICT

نقاشی روی بوم

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191814128AA96125

تاریخ شروع 1396/03/08

به مدت 16 ساعت دوشنبه 18:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

نقاشی روی بوم

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191814128AB96125

تاریخ شروع 1396/03/08

به مدت 16 ساعت دوشنبه 18:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

e-kids 2

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191418124AA96125

تاریخ شروع 1396/03/17

به مدت 60 ساعت دوشنبه 11:00 تا 14:00, چهارشنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی مقدماتی ++C نوجوانان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191415123AA96125

تاریخ شروع 1396/03/18

به مدت 45 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

ICDL 1 نوجوان

آکادمی غرب
کد کلاس 191412125AA96134

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 50 ساعت شنبه 09:00 تا 12:00, دوشنبه 09:00 تا 12:00, چهارشنبه 09:00 تا 12:00
ثبت نام آنلاین

ICDL 2 نوجوان

آکادمی غرب
کد کلاس 191412124AB96134

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 50 ساعت شنبه 13:00 تا 16:00, دوشنبه 13:00 تا 16:00, چهارشنبه 13:00 تا 16:00
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی مقدماتی ++C نوجوانان

آکادمی غرب
کد کلاس 191415123AB96134

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 45 ساعت شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی مقدماتی ++C نوجوانان

آکادمی غرب
کد کلاس 191415123AA96134

تاریخ شروع 1396/03/21

به مدت 45 ساعت یکشنبه 11:00 تا 14:00, سه شنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

تریز دانش آموز

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 192113123AA96125

تاریخ شروع 1396/03/21

به مدت 15 ساعت یکشنبه 11:00 تا 13:00, سه شنبه 11:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

ICDL 1 نوجوان

آکادمی غرب
کد کلاس 191412125AB96134

تاریخ شروع 1396/03/21

به مدت 50 ساعت یکشنبه 09:00 تا 12:00, سه شنبه 09:00 تا 12:00
ثبت نام آنلاین

رباتیک مقدماتی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191712130AA96125

تاریخ شروع 1396/03/22

به مدت 25 ساعت شنبه 08:00 تا 11:00, دوشنبه 08:00 تا 11:00
ثبت نام آنلاین

رباتیک مقدماتی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191712130AB96125

تاریخ شروع 1396/03/23

به مدت 25 ساعت یکشنبه 10:00 تا 12:00, سه شنبه 10:00 تا 12:00
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی مقدماتی ++C نوجوانان

آکادمی غرب
کد کلاس 191415123AC96134

تاریخ شروع 1396/03/23

به مدت 45 ساعت سه شنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 1 نوجوان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191412125AC96125

تاریخ شروع 1396/03/24

به مدت 50 ساعت دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی پیشرفته ++ C نوجوانان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191415124AA96125

تاریخ شروع 1396/03/24

به مدت 45 ساعت شنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

کالیگرافی متوسط با خودکار 1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191514125AA96125

تاریخ شروع 1396/03/25

به مدت 12 ساعت پنجشنبه 12:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی پیشرفته ++ C نوجوانان

آکادمی غرب
کد کلاس 191415124AA96134

تاریخ شروع 1396/03/25

به مدت 45 ساعت پنجشنبه 10:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

ICDL 2 نوجوان

آکادمی غرب
کد کلاس 191412124AA96134

تاریخ شروع 1396/03/25

به مدت 50 ساعت پنجشنبه 09:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

پایگاه تابستانی 2 نوجوان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 192114125AA96125

تاریخ شروع 1396/03/27

به مدت 80 ساعت شنبه 11:00 تا 14:00, دوشنبه 11:00 تا 17:30, چهارشنبه 11:00 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

پایگاه تابستانی 1 نوجوان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 192114123AA96125

تاریخ شروع 1396/03/27

به مدت 120 ساعت دوشنبه 11:00 تا 20:30, شنبه 09:00 تا 14:00, چهارشنبه 11:00 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی مقدماتی ++C نوجوانان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191415123AJ96125

تاریخ شروع 1396/03/27

به مدت 45 ساعت شنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی مقدماتی ++C نوجوانان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191415123AK96125

تاریخ شروع 1396/03/27

به مدت 45 ساعت شنبه 11:00 تا 14:00, چهارشنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

Photoshop مقدماتی نوجوان

آکادمی غرب
کد کلاس 191512123AA96134

تاریخ شروع 1396/03/28

به مدت 30 ساعت یکشنبه 14:00 تا 17:00, سه شنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

e-kids 1

آکادمی غرب
کد کلاس 191418123AA96134

تاریخ شروع 1396/03/28

به مدت 30 ساعت یکشنبه 09:00 تا 11:00, سه شنبه 09:00 تا 11:00
ثبت نام آنلاین

Photoshop مقدماتی نوجوان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191512123AB96125

تاریخ شروع 1396/03/29

به مدت 30 ساعت شنبه 11:00 تا 14:00, دوشنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

ICDL 1 نوجوان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191412125AD96125

تاریخ شروع 1396/03/30

به مدت 50 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Photoshop مقدماتی نوجوان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191512123AA96125

تاریخ شروع 1396/03/30

به مدت 30 ساعت یکشنبه 11:00 تا 14:00, سه شنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

ICDL 2 نوجوان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191412124AC96125

تاریخ شروع 1396/03/30

به مدت 50 ساعت یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

e-kids 2

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191418124AB96125

تاریخ شروع 1396/03/30

به مدت 60 ساعت یکشنبه 11:00 تا 14:00, سه شنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

e-kids 1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191418123AB96125

تاریخ شروع 1396/03/30

به مدت 30 ساعت یکشنبه 09:00 تا 11:00, سه شنبه 09:00 تا 11:00
ثبت نام آنلاین

طراحی مقدماتی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191814123AA96125

تاریخ شروع 1396/03/30

به مدت 20 ساعت یکشنبه 11:00 تا 13:00, سه شنبه 11:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

پایگاه تابستانی 1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 192114124AA96125

تاریخ شروع 1396/03/30

به مدت 120 ساعت یکشنبه 09:00 تا 14:00, دوشنبه 09:00 تا 14:00, سه شنبه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

طراحی مقدماتی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191814123AB96125

تاریخ شروع 1396/03/30

به مدت 20 ساعت یکشنبه 14:00 تا 16:00, سه شنبه 14:00 تا 16:00
ثبت نام آنلاین

e-kids 1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191418123AA96125

تاریخ شروع 1396/03/31

به مدت 30 ساعت دوشنبه 14:00 تا 17:00, چهارشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

پایگاه تابستانی 2

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 192114126AA96125

تاریخ شروع 1396/03/31

به مدت 80 ساعت شنبه 09:00 تا 12:00, دوشنبه 09:00 تا 14:00, چهارشنبه 09:00 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی مقدماتی با اسکرچ کودکان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191415134AC96125

تاریخ شروع 1396/03/31

به مدت 30 ساعت دوشنبه 11:00 تا 14:00, چهارشنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

عکاسی طبیعت

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191812123AB96125

تاریخ شروع 1396/03/31

به مدت 30 ساعت چهارشنبه 14:30 تا 16:30, دوشنبه 14:30 تا 16:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 1 نوجوان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191412125AA96125

تاریخ شروع 1396/03/31

به مدت 50 ساعت دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2 نوجوان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191412124AB96125

تاریخ شروع 1396/03/31

به مدت 50 ساعت دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

عکاسی دیجیتال نوجوانان (مقدماتی و پیشرفته)

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191812125AA96125

تاریخ شروع 1396/03/31

به مدت 40 ساعت دوشنبه 11:00 تا 14:00, چهارشنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

عکاسی دیجیتال نوجوانان (مقدماتی و پیشرفته)

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191812125AB96125

تاریخ شروع 1396/04/01

به مدت 40 ساعت پنجشنبه 10:00 تا 12:00
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی مقدماتی ++C نوجوانان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 191415123AG96125

تاریخ شروع 1396/04/01

به مدت 45 ساعت پنجشنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین