اجرای دروس تولید محتوای الکترونیکی


تولید محتوای الکترونیکی ، یکی از مهارت های مهم در اين دهه محسوب می شود.در اين بین ، ساخت محتوای تعاملی ، مخصوصا برای کودکان ونوجوانان الويت و تاثیر گذاری زيادی دارد. دپارتمان کودک ونوجوان مجتمع فنی تهران قصد دارد با آموزش نرم افزارهای ساخت محتوای الکترونیکی ، مسیر جديدی از پیشرفت و بالندگی را برای فرزندان ايران زمین فراهم کند تا بتوانند مهارت های جديد و کاربردی را ياد بگیرند .اين دوره ها در مدارس تحت پوشش دپارتمان کودک ونوجوان نیز اجرا می شود که بازخورد خوبی داشته است.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند