به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
ثبت نام درس
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۶۹۰۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۲۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۲فروردین
۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۳۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
غرب
۲۲فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۳۱ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
غرب
۲۲فروردین
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۴۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۴۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند