کد کلاس : ۲۰۷۰۹۷ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۰۶مهر
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۹۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۶مهر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۷۶۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
نیاوران
۰۶مهر
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۱۹۷۶ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر نیلوفر گل محمدی
رشت
۰۶مهر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۹۰۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۶مهر
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۰۰۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۶مهر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۱۶۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رضا رحمانی
سعادت آباد
۰۶مهر
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۳۲۸۱ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۶مهر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۳۹۰۴ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۶مهر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۳۹۰۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۰۶مهر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۸۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۶مهر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۲۷۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۶مهر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۴۳۰۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۰۶مهر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۱۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۰۶مهر
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۹۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۶مهر
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۴۶۴ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۶مهر
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۵۵۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۶مهر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۶۲۰ مدت کلاس : ۳۹ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶مهر
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۴۶۳۰ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۶مهر
۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۴۶۶۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
قیطریه
۰۶مهر
۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۴۹۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سعادت آباد
۰۷مهر
۸,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۰۱ مدت کلاس : ۳۳ ساعت
دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
مینا ترابی
سعادت آباد
۰۷مهر
۳۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۲۱۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰، دوشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰، چهارشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۷مهر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۲۰۳۴ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
قیطریه
۰۷مهر
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۲۳۹۴ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر زهرا پورجبار
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۷مهر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۲۸۵ مدت کلاس : ۹۵ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۰۷مهر
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۴۳ مدت کلاس : ۸ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۰۷مهر
۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۳۴۰۰ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۷مهر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۳۴۵۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر ابراهیم باقری مکی
سعادت آباد
۰۷مهر
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۴۵۸ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۷مهر
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند