تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۰۵۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سیدخندان
۳۰دی
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۱۶۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰دی
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۳۹۰۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۳۰دی
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۷۶۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰دی
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۰۴۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۳۰دی
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۸۲ مدت کلاس : ۸۷ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰دی
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۲۴۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۳۰دی
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۲۸۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۳۰دی
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۴۹۴ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۳۰دی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۵۳ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰دی
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۸۱۷ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر آرزو کردبچه
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۰دی
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۶۵ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰دی
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۱۴۸ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
سیامک عرفانیان
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۳۰دی
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۱۸۷ مدت کلاس : ۷۵ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۳۰دی
۶۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۱۸۸ مدت کلاس : ۷۴ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۳۰دی
۶۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۸۲۹۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
نیاوران
۳۰دی
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۸۶۷۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۳۰دی
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۸۴۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۳۰دی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۸۶۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰، سه شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰،
حسین مسیبیان
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰دی
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۳۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
زهرا هانی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۳۰دی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۳۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۳۰دی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۰۴۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۳۰دی
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۰۹۸ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ونک
۳۰دی
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۲۹۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مهتاب هدایتی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۳۰دی
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۳۰۸ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۳۰دی
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۳۸۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مهدیه مرادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰دی
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۷۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۳۰دی
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۶۹۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۳۰دی
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۷۶۸ مدت کلاس : ۲ ساعت
سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حمیدرضا سلیمانی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰دی
۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۷۷۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۳۰دی
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند