با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۱۵۷۹ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۶آبان
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۱۷۱۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶آبان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

ICDL 2019 Level 1

کد کلاس : ۲۰۱۸۲۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر بهاره شقاقی افضلی
ابن سینا
۲۶آبان
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 1

کد کلاس : ۲۰۱۸۸۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۲۶آبان
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۱۹۸۸ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر حسین پوری
ابن سینا
۲۶آبان
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۲۲۳۷ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۶آبان
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۲۲۶۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۶آبان
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۲۲۷۲ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۶آبان
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۷۲۸ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۷آبان
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۲۴۳۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۹آبان
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Programming with Python

کد کلاس : ۲۰۲۶۴۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۹آبان
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۲۸۲۱ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
علیرضا یحیی زاده
حافظ
۲۹آبان
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۰۶۹۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۰آبان
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Android

کد کلاس : ۲۰۰۹۴۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۱۳۱۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
بهاره شقاقی افضلی
حافظ
۳۰آبان
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

SQL Server 2016 Integration Services

کد کلاس : ۲۰۱۵۰۸ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۴,۰۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Android Pack

کد کلاس : ۲۰۱۷۵۱ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره طراحی رابط و تجربه کاربری (UI/UX)

کد کلاس : ۲۰۱۸۴۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
علیرضا حمداللهی
سعادت آباد
۳۰آبان
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۱۹۲۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۳۰آبان
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

MTC Pack

کد کلاس : ۲۰۲۲۹۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر سیداحمد شاه نعمت اله یزدی
ابن سینا
۳۰آبان
۱۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Networking with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۲۳۱۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر محمد مرادی
ابن سینا
۳۰آبان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

VMware vSphere Install,Configure,Manage (V6.5)

کد کلاس : ۲۰۲۳۴۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
کسرا کسرایی
ابن سینا
۳۰آبان
۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

LPIC I

کد کلاس : ۲۰۲۳۵۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سپهر کاویانی
ابن سینا
۳۰آبان
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۲۴۶۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۲۵۴۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۲۶۶۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی

کد کلاس : ۲۰۲۶۹۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر امیرحسین احمدی کمازانی
سعادت آباد
۳۰آبان
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۲۷۲۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر بهاره شقاقی افضلی
ابن سینا
۳۰آبان
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۲۷۳۵ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سجاد رحمانی نژاد
سعادت آباد
۳۰آبان
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۲۸۳۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند