کد کلاس : ۲۱۰۰۲۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سیدخندان
۲۱تیر
۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۴۲ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۲۱تیر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۸۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۱تیر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۸۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
وحیدرضا مدقق
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱تیر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۵۳۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
قیطریه
۲۱تیر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۰۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ونک
۲۱تیر
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سعادت آباد
۲۲تیر
۶,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۱۰۳ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۲۲تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۴۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سعادت آباد
۲۲تیر
۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۴۴۹ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
انقلاب
۲۲تیر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۶۸۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
نیاوران
۲۲تیر
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۳۹ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲تیر
۳۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۴۰ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۴۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۴۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲تیر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۰۲۹ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۲۲تیر
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۹۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳تیر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۱۷ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رشت
۲۳تیر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۴۳۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۲۳تیر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۶۷۰ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
مشهد
۲۳تیر
۸,۱۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۷۲۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳تیر
۴,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۷۳۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۳تیر
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۹۱۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۳تیر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۶۹۱۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
انقلاب
۲۴تیر
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۷۸۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
میرداماد
۲۴تیر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۳۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سیدخندان
۲۴تیر
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۵۶۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۲۴تیر
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۱۷۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۴تیر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۲۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۲۵تیر
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۵۹۲ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
قیطریه
۲۵تیر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند