به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
کد کلاس : ۲۰۷۴۱۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۲۰فروردین
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۰۲۵ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مانی امینی خویی
ابن سینا
۲۲فروردین
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۶۸۸۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر سیداحمد شاه نعمت اله یزدی
ابن سینا
۲۲فروردین
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۷۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۷۶ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۸۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۱۵ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۲۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۰۸ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۰۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۲۳فروردین
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۹۳ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۳فروردین
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۹۴ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۳فروردین
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۲۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۴فروردین
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۲۲ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۴فروردین
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۴۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۴فروردین
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۵۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
غرب
۲۴فروردین
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۲۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۴فروردین
۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۲۲ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۴فروردین
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۲۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۴فروردین
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۲۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۴فروردین
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۳۱ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۴فروردین
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۰۰ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۴فروردین
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۰۱ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۴فروردین
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۶۵۵ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۴فروردین
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۰۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۲۵فروردین
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۰۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۲۵فروردین
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۰۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۲۵فروردین
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۱۲ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۵فروردین
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۹۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سپهر کاویانی
ابن سینا
۲۵فروردین
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۱۶ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۲۶فروردین
۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند