کد کلاس : ۲۰۹۵۹۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۲۲تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۹۸۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
قیطریه
۲۲تیر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۵۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۲۳تیر
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۱۰۹ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۲۳تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۴۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ونک
۲۳تیر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۷۸۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رشت
۲۵تیر
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۰۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۱۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۲۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۶۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۰۴ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۷۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۷۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۸۱۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
میرداماد
۲۶تیر
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۱۰۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۶۱ مدت کلاس : ۶۴ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۰۴۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۰۴۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶تیر
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۴۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۵۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۶۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۶۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۷۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۵۰ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۵۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۷۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۰۲ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۶۸۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۷تیر
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۷۱۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ونک
۲۷تیر
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۰۳۷ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۷تیر
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند