به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
کد کلاس : ۲۰۶۸۱۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۲۰ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۲۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۷۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۷۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۲فروردین
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۸۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۸۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۲فروردین
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۸۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۳۹۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
حافظ
۲۲فروردین
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۱۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۲۳فروردین
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۹۷ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۲۳فروردین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۹۸ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۳فروردین
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۹۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۲۳فروردین
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۰۲ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۳فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۰۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۲۳فروردین
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۳۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۳فروردین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۴۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۲۳فروردین
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۱۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۲۴فروردین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۲۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۴فروردین
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۱۰ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
حافظ
۲۵فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۱۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۵فروردین
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۲۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۶فروردین
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۲۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۶فروردین
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۴۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۲۷فروردین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۱۴ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۸فروردین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۲۳ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۸فروردین
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۴۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۸فروردین
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۵۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۸فروردین
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۵۳ مدت کلاس : ۳۳ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۸فروردین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۵۴ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۸فروردین
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند