کلیه کلاسهای حضوری مجتمع فنی تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی از ۶ خردادماه بازگشایی خواهد شد.
کد کلاس : ۲۰۷۵۹۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
سعادت آباد
۰۹خرداد
۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۹۷۸ مدت کلاس : ۸ ساعت
سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳خرداد
۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۵۶۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶خرداد
۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۷۲ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷خرداد
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۹۱ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۱۷خرداد
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۷۳ مدت کلاس : ۴ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
سعادت آباد
۱۷خرداد
۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۲۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۲۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۲۵۴ مدت کلاس : ۶ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۱۸خرداد
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۶۸ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸خرداد
۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۳۲۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸خرداد
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۴۸ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۱۹خرداد
۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۷۱ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹خرداد
۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۹۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
دوشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۱۹خرداد
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۷۲ مدت کلاس : ۸ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۹خرداد
۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۶۹ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰خرداد
۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۷۷۵ مدت کلاس : ۹ ساعت
یکشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰خرداد
۴,۸۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱۰۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۰خرداد
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱۶۰ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰خرداد
۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۰۱۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۱خرداد
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۶۷ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱خرداد
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۳۲۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱خرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۸۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۱خرداد
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۹۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۱خرداد
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱۵۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱خرداد
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۶۵ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۱خرداد
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱۰۲ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۲خرداد
۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۶۹ مدت کلاس : ۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
سعادت آباد
۲۲خرداد
۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۷۰ مدت کلاس : ۹ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۲خرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۴۳۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲خرداد
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند