به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۶۹۰۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۲۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۲فروردین
۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۳۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
غرب
۲۲فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۳۱ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
غرب
۲۲فروردین
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۷۴ مدت کلاس : ۶۵ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۹۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۲فروردین
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۷۲ مدت کلاس : ۳۹ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۳فروردین
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۸۴ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۳فروردین
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۲۷۲ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۳فروردین
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۲۹۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۳فروردین
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۰۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۲۳فروردین
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۵۰۳ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۳فروردین
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۵۰۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۳فروردین
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۶۹۲۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۴فروردین
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۳۱ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶فروردین
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۷۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷فروردین
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۳۸۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حمیدرضا سلیمانی
ابن سینا
۲۸فروردین
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۵۷۴۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر سید حمید یعقوبی عراقی
سعادت آباد
۲۸فروردین
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۵۲ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۸,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۵۸۶ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۸۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۳۲ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
غرب
۲۹فروردین
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۷۰ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹فروردین
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۴۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۹فروردین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۹۴ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۹فروردین
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۳۹۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۹فروردین
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۱۷ مدت کلاس : ۸۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹فروردین
۲۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۵۱۸ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۲۹فروردین
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۲۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۲۹فروردین
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۳۰ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۱فروردین
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند