ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۷۸۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
ونک
۲۱تیر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۱۷۱ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰،
علی یوسفی
رشت
۲۳تیر
۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۰۴ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۲۳تیر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۵۶۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۴تیر
۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۱۱ مدت کلاس : ۷۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۲۴تیر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۶۲۹ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۲۴تیر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۰۳۸۹ مدت کلاس : ۸۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
میرداماد
۲۶تیر
۲۰,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۰۲۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۰۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۷۹۱ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر سیده معصومه اردهاری
سعادت آباد
۲۶تیر
۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۹۷۴ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۷۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۶۲۷ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
شهرقدس
۲۷تیر
۳۵,۷۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۷۹۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰،
رشت
۲۸تیر
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۵۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۲۸تیر
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۲۹ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۹تیر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۸۹۱ مدت کلاس : ۱۰۵ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۲۹تیر
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۳۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سمنان
۲۹تیر
۸,۹۷۳,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۹۵۱ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۳۰تیر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۱۲۵ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۳۰تیر
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۱۰۴۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۳۰تیر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۱۳۶ مدت کلاس : ۴۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۱تیر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۴۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۱مرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۸۴۹ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
عرفان معتضد
تهرانپارس
۰۲مرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۲۰ مدت کلاس : ۷۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۰۲مرداد
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۴۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۳مرداد
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۴۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۰۳مرداد
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۵۱۳ مدت کلاس : ۸۲ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۰۳مرداد
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۱۲۶ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
انقلاب
۰۳مرداد
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۱۱۱۸ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۰۵مرداد
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند