تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۷۶۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
نیاوران
۰۶مهر
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۹۰۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۶مهر
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۱۶۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رضا رحمانی
سعادت آباد
۰۶مهر
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۲۱۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰، دوشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰، چهارشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۷مهر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۸۹۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۸مهر
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۸۸۱ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
سه شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر بیتا احمدپور
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۸مهر
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۸۰۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹مهر
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۴۱۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۲مهر
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۰۹۷ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۲مهر
۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۸۵۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳مهر
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۶۹۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰، سه شنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳مهر
۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۲۸۹۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۴مهر
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۱۶۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰مهر
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۱۷۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰، سه شنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰مهر
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۴۵۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰مهر
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۷۰۲ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱مهر
۲,۵۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۷۰۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۱مهر
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۷۱۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۱مهر
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۰۹۸ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۱مهر
۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۵۴۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱مهر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۱۷۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲مهر
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۷۵۸ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۳مهر
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۹۸۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳مهر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۱۰ مدت کلاس : ۳ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۴مهر
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۱۰۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷مهر
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۱۰۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷مهر
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۱۱۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷مهر
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۱۱۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷مهر
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۱۱۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷مهر
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۱۱۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷مهر
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند