به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
کد کلاس : ۲۰۷۵۴۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۶فروردین
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۶۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۶فروردین
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۷۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۶فروردین
۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۴۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۷فروردین
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۵۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۷فروردین
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۷۰ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۷فروردین
۵,۰۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۷۲ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۷فروردین
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۶۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۸فروردین
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۳۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۲۲فروردین
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۶۸ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۲۲فروردین
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۷۶ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۲۲فروردین
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۸۸۰ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، یکشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، دوشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، سه شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
سعادت آباد
۲۳فروردین
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۰۸۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳فروردین
۱,۵۵۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۰۸۹ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳فروردین
۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۰۹۱ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳فروردین
۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۰۹۳ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳فروردین
۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۰۹۷ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳فروردین
۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۰۰ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳فروردین
۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۰۱ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳فروردین
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۰۲ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، دوشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳فروردین
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۰۳ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، دوشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳فروردین
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۰۶ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳فروردین
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۲۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳فروردین
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۲۷ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳فروردین
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۳۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳فروردین
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۳۳ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳فروردین
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۲۱ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
حافظ
۲۴فروردین
۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۶۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۴فروردین
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۰۸۱ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، سه شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
سعادت آباد
۲۴فروردین
۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۰۹۰ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴فروردین
۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند