با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

ترکی A2.1

کد کلاس : ۲۰۲۱۳۴ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲آبان
۳,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours A1.1

کد کلاس : ۲۰۲۱۸۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۲آبان
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.5

کد کلاس : ۲۰۲۱۹۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
هستی چاوشی خاتمی
ابن سینا
۲۲آبان
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

EspanolA2.3

کد کلاس : ۲۰۱۲۳۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۳آبان
۴,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون آزمایشی IELTS

کد کلاس : ۲۰۱۴۴۱ مدت کلاس : ۳ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۳آبان
۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A1.1

کد کلاس : ۲۰۱۶۲۵ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۳آبان
۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

EspanolA2.1

کد کلاس : ۲۰۲۱۳۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۳آبان
۴,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۲۴۷۱ مدت کلاس : ۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
سعادت آباد
۲۳آبان
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours A1.4

کد کلاس : ۲۰۱۲۵۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۵آبان
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A2.2

کد کلاس : ۲۰۲۱۸۷ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۶آبان
۳,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A2.1

کد کلاس : ۲۰۲۳۱۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۷آبان
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۲۴۷۳ مدت کلاس : ۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
سعادت آباد
۲۷آبان
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Italian 1

کد کلاس : ۲۰۱۶۳۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۹آبان
۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

TOEFL

کد کلاس : ۲۰۲۱۸۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۹آبان
۱۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours A1.1

کد کلاس : ۲۰۱۶۳۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.1

کد کلاس : ۲۰۲۱۹۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ابن سینا
۳۰آبان
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۲۴۷۴ مدت کلاس : ۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A2.2

کد کلاس : ۲۰۲۶۳۲ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German B1.2

کد کلاس : ۲۰۳۰۲۴ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۲آذر
۶,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.4

کد کلاس : ۲۰۱۹۰۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Free Conversation 3

کد کلاس : ۲۰۱۹۱۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۴,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.5

کد کلاس : ۲۰۲۱۹۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۰۳آذر
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.6

کد کلاس : ۲۰۲۲۸۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A2.1

کد کلاس : ۲۰۲۲۸۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A2.4

کد کلاس : ۲۰۲۲۸۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.3

کد کلاس : ۲۰۲۲۸۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.4

کد کلاس : ۲۰۲۲۸۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.4

کد کلاس : ۲۰۲۲۹۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B2.1

کد کلاس : ۲۰۲۲۹۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B2.5

کد کلاس : ۲۰۲۲۹۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند