با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۵۱۱۶ مدت کلاس : ۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
سعادت آباد
۱۰بهمن
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A1.1

کد کلاس : ۲۰۳۷۲۵ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۱۱بهمن
۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Italian 1

کد کلاس : ۲۰۳۸۶۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۱بهمن
۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.4

کد کلاس : ۲۰۴۹۱۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۱۱بهمن
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Italian 1

کد کلاس : ۲۰۲۲۰۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۲بهمن
۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours A1.1

کد کلاس : ۲۰۳۸۷۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۲بهمن
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B2.4

کد کلاس : ۲۰۴۱۶۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۲بهمن
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.2

کد کلاس : ۲۰۴۴۱۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۲بهمن
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A2.1

کد کلاس : ۲۰۴۹۰۰ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۲بهمن
۳,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی B1.5

کد کلاس : ۲۰۴۹۰۱ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۲بهمن
۳,۵۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۵۱۱۷ مدت کلاس : ۲ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سعادت آباد
۱۲بهمن
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours A1.1

کد کلاس : ۲۰۵۷۱۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۲بهمن
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A2.2

کد کلاس : ۲۰۳۲۶۲ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حسین مهدی زاده
سعادت آباد
۱۳بهمن
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.5

کد کلاس : ۲۰۴۷۵۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۳بهمن
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B2.1

کد کلاس : ۲۰۵۴۸۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ابن سینا
۱۳بهمن
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

EspanolA1.1

کد کلاس : ۲۰۳۲۷۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۴بهمن
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

خوشنویسی کلاسیک لاتین

کد کلاس : ۲۰۳۸۵۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۴بهمن
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A1.1

کد کلاس : ۲۰۴۷۴۱ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۴بهمن
۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۵۱۱۸ مدت کلاس : ۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
سعادت آباد
۱۴بهمن
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A1.1

کد کلاس : ۲۰۳۶۹۸ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۵بهمن
۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

TOEFL

کد کلاس : ۲۰۳۷۱۶ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۵بهمن
۱۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A1.1 نوجوان

کد کلاس : ۲۰۳۰۰۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۶بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

EspanolA2.2

کد کلاس : ۲۰۳۱۷۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
الهه خاتمی دوست شکار سرائی
سعادت آباد
۱۶بهمن
۴,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.6

کد کلاس : ۲۰۳۵۲۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۶بهمن
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours B1.1

کد کلاس : ۲۰۴۹۰۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سعادت آباد
۱۶بهمن
۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A2.1

کد کلاس : ۲۰۵۵۷۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶بهمن
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.5

کد کلاس : ۲۰۵۶۰۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۶بهمن
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A2.3

کد کلاس : ۲۰۵۶۱۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶بهمن
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.3

کد کلاس : ۲۰۵۶۱۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۶بهمن
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B2.1

کد کلاس : ۲۰۵۶۱۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶بهمن
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند