کد کلاس : ۲۰۸۵۲۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱تیر
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۶۳۱ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۱تیر
۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۶۷۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۱تیر
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۸۲۰ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۱تیر
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۰۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۱تیر
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۴۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲تیر
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۹۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۲تیر
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۹۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۲تیر
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۸۶۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳تیر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۴۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳تیر
۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۰۰۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۴تیر
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۰۰۷ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰،
تهرانپارس
۲۴تیر
۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۴۷۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۵تیر
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۹۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۵تیر
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۷۹۵ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۸۵۶ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۶تیر
۵,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۷۰۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۶۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۷تیر
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۹۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۷تیر
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۹۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۸تیر
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۰۰۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۸تیر
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۳۷ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، سه شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹تیر
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۹۲ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹تیر
۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۱۱ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹تیر
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۹۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۹تیر
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۰۰۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۳۱تیر
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۸۱۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۱مرداد
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۵۷ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱مرداد
۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۶۲۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۴مرداد
۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۶۳۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۴مرداد
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند