کد کلاس : ۲۱۳۰۰۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۶مهر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۸۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۶مهر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۴۶۶۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
قیطریه
۰۶مهر
۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۲۸۵ مدت کلاس : ۹۵ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۰۷مهر
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۷۰۰ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۰۷مهر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۴۷۷۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۸مهر
۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۴۲ مدت کلاس : ۳۹۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۰۹مهر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۳۸۸۴ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ونک
۰۹مهر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۸۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۹مهر
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۳۹۹۴ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۹مهر
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۴۵۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۰مهر
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۱۶۳ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۱۰مهر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۴۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۰مهر
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۳۶۱۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۰مهر
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۳۶۸۴ مدت کلاس : ۱۱۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰مهر
۲۷,۷۳۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۳۷۱۵ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۰مهر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۳۹۰۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۰مهر
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۰۱۰ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۰مهر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۳۲۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۰مهر
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۳۲۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر آرش انصاری مقدم
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۰مهر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۷۶۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۰مهر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۷۹۹ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۰مهر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۸۴۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
پیروزی
۱۰مهر
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۸۸۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
میرداماد
۱۰مهر
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۲۹۷۴ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۱مهر
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۰۸۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۱مهر
۷,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۱۶۵ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۱۱مهر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۳۲۹۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۱مهر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۳۴۶۶ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۱مهر
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۷۳۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۱مهر
۷,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند