ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۷۹۸ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر محمدرضا میاهی
نیاوران
۰۱بهمن
۴۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۴۷۹ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۰۱بهمن
۲۴,۷۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۴۸۰ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۱بهمن
۱۷,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۱۳۸ مدت کلاس : ۲۱۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیده افسانه موسوی
نیاوران
۰۱بهمن
۵۰,۵۴۴,۴۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۰۷۹ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر عبدالرضا بدیعی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۲بهمن
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۵۴۶ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۲بهمن
۸,۶۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۶۷۸ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
مهران عزیزی
نیاوران
۰۲بهمن
۲۴,۷۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۴۶۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۲بهمن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۴۸۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۰۳بهمن
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۷۶۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۰۳بهمن
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۹۱۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۳بهمن
۱۷,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۴۳۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۳بهمن
۱۷,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۹۲۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۳بهمن
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۱۶۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۳بهمن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۰۶ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۳بهمن
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۶۰۶۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۰۴بهمن
۸,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۳۷۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
البرز
۰۴بهمن
۱۷,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۹۶۳۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۴بهمن
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۴۰۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ونک
۰۵بهمن
۱۷,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۹۲۴۴ مدت کلاس : ۱۲۳ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۰۵بهمن
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۸۵۲ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر محسن جلالی
نیاوران
۰۵بهمن
۴۱,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۰۰۰ مدت کلاس : ۳ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
کتایون اردویی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۵بهمن
۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۵۹۹ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
شمال غرب منطقه 22
۰۶بهمن
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۹۲۵۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
احسان اله نعمت زاده
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۰۶بهمن
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۳۹۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰، دوشنبه ۱۳:۰۳ تا ۱۶:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۶بهمن
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۹۵۱۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۰۶بهمن
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۹۸۸۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۶بهمن
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۴۸۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر مهدی میر بلوک جلالی
انقلاب
۰۶بهمن
۹,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۳۷۹ مدت کلاس : ۱۱۷ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر امین رستمی فر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۷بهمن
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۶۴۶ مدت کلاس : ۱۳۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۷بهمن
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند