کد کلاس : ۲۰۷۶۸۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ونک
۲۲تیر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۰۴۸ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر امین رستمی فر
سعادت آباد
۲۲تیر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۱۱۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۲تیر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۴۳۸ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
انقلاب
۲۳تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۵۱ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ونک
۲۳تیر
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۲۰ مدت کلاس : ۱۲۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
امین رستمی فر
نیاوران
۲۴تیر
۳۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۵۵۳ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۲۴تیر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۹۴ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سیدخندان
۲۵تیر
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۷۶۶ مدت کلاس : ۲۸۳ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۶۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۴۹۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۲۶تیر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۱۱۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
قیطریه
۲۶تیر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۱۱۲۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۶تیر
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۱۲۳۸ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مشهد
۲۶تیر
۲۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۹۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۲۷تیر
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۵۴۱ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۷تیر
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۲۶۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸تیر
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۹۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۲۹تیر
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۱۰۱ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۲۹تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۲۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹تیر
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۷۴۹ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۹تیر
۳۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۸۷۸ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
نیاوران
۳۰تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۸۸۱ مدت کلاس : ۹۵ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۳۰تیر
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۲۰۴ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۳۵۰ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۳۰تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۲۰۸ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۱مرداد
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۲۱۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۱مرداد
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۱۹۳ مدت کلاس : ۱۱۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲مرداد
۲۴,۷۳۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۴۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۰۲مرداد
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۴۱۰ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۰۲مرداد
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۰۹۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۰۳مرداد
۸,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند