به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
کد کلاس : ۲۰۶۹۲۴ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۸فروردین
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۲۵ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۲۴فروردین
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۲۷ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۲۹فروردین
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۶۹۲۶ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
غرب
۳۰فروردین
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۲۵۸ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۱۵۰ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۰۴اردیبهشت
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۱۵۲ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۲۷۴ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۷اردیبهشت
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۶۹۰۴ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۸اردیبهشت
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۳۳ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اردیبهشت
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۳۵ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۱اردیبهشت
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۲۷۶ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۱۱اردیبهشت
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۱۴۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۱۴اردیبهشت
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۱۴۸ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اردیبهشت
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۲۶۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اردیبهشت
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۴۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اردیبهشت
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۵۶ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اردیبهشت
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۱۵۷ مدت کلاس : ۱۰۲ ساعت
سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۱۶اردیبهشت
۴۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۴۴۳۷ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
سعادت آباد
۱۷اردیبهشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۴۴۳۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۷اردیبهشت
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۳۲ مدت کلاس : ۷۲ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۷اردیبهشت
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۳۲۵۸ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۱اردیبهشت
۸,۵۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۳۲۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۳اردیبهشت
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۵۳۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۳اردیبهشت
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۳۲۴ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۸اردیبهشت
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۵۰۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۶خرداد
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند