+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۴۱۶ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۱تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۱۵۰ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۱تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۱۰۸۴ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
قیطریه
۲۱تیر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۱۵۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
افسانه دادخواه
مشهد
۲۱تیر
۹,۵۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۳۲۵۸ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۲۲تیر
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۵۴۵ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۲تیر
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۸۶۹ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
نیاوران
۲۳تیر
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۳۸ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
انقلاب
۲۳تیر
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۱۹۵ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
فاطمه افکاری
رشت
۲۴تیر
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۵۰۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۴تیر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۵۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سیدخندان
۲۴تیر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۷۵۲ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رشت
۲۴تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۷۱۳۲ مدت کلاس : ۷۲ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۵تیر
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۳۵ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۱۲ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
انقلاب
۲۶تیر
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۴۸۸ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
انقلاب
۲۶تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۶۸۷ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۷تیر
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۷۹۹ مدت کلاس : ۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۷تیر
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۱۸۰ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
انقلاب
۲۷تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۱۸ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۷تیر
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۷۹۶ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۷۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۲۸تیر
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۳۶۷ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۲۹تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۵۹۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
انقلاب
۲۹تیر
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۹۲۲ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۹تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۴۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰تیر
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۶۲۸ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۳۰تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۹۷۵ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
انقلاب
۳۱تیر
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۴۴۳۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱مرداد
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۱۵۰ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۰۲مرداد
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند