به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
کد کلاس : ۲۰۳۴۸۵ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸فروردین
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۴۷۴۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸فروردین
۹,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۴۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۶۹۶۱ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۸فروردین
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۶۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸فروردین
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۳۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۵۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۷۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۲فروردین
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۴۱۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر محسن معدنی
ابن سینا
۲۳فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۲۳۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۴فروردین
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۶۵ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۴فروردین
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۴فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۱۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۴فروردین
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۰۹ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۲۵فروردین
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۴۷۴۴ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۶فروردین
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۷۵۵۹ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۶فروردین
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۷۹۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ابراهیم باقری مکی
ابن سینا
۲۸فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۳۴ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۷۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۲۸فروردین
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۷۱۰ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۲۹فروردین
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۶۷۲ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۳۰فروردین
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۷۶۷۴ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۳۰فروردین
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۶۷۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۳۱فروردین
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۹۹۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
سپیده خسروآبادی
ابن سینا
۰۱اردیبهشت
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۴۲۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
محسن معدنی
ابن سینا
۰۳اردیبهشت
۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۶۲۲۴ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر عباسعلی عباسی
ابن سینا
۰۵اردیبهشت
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۹۱ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
محسن معدنی
ابن سینا
۰۵اردیبهشت
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۹۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۰۵اردیبهشت
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۲۶۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
علیرضا حیدری
ابن سینا
۱۷اردیبهشت
۲۴,۴۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۸۷۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ابن سینا
۱۷اردیبهشت
۹,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند