ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۴۸۱ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر میثم حاج علیان
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۱تیر
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۷۵۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰، سه شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
رشت
۲۲تیر
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۷۵۹ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
میرداماد
۲۲تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۰۵۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۲تیر
۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۷۴۶ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
قیطریه
۲۲تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۹۷۶۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
میرداماد
۲۳تیر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۱۸ مدت کلاس : ۳ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۳تیر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۱۹ مدت کلاس : ۵ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۳تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۳۳ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۳تیر
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۲۶۳ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
انقلاب
۲۴تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۸۳۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۴تیر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۶۷۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۲۴تیر
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۶۶ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۲۵تیر
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۷۵۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رشت
۲۵تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۰۵۲ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سیدخندان
۲۵تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۳۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۲۵تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۳۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۲۵تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۳۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
انقلاب
۲۵تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۵۵۹ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۶تیر
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۶۵۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر علی صفایی اصل
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۹۰۸ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر مرتضی مشهودی
سعادت آباد
۲۶تیر
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۱۴۱ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۶تیر
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۱۴۵ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
انقلاب
۲۶تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۱۴۶ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
انقلاب
۲۶تیر
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۴۰۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۶تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۱۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۲۶تیر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۰۲۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
پیروزی
۲۶تیر
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۰۴۷ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۷تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۷۶۱ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
میرداماد
۲۸تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۷۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۳۱تیر
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند