+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۴۶۴ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۶مهر
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۴۳ مدت کلاس : ۸ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۰۷مهر
۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۰۵۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۷مهر
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۲۶۸ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۷مهر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۲۶۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۷مهر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۹۷۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۰۷مهر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۳۵۴۳ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۱۰مهر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۳۸۹۶ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۰مهر
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۶۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۱۰مهر
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۶۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۰مهر
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۴۵ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۱مهر
۴,۶۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۸۱۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۱۱مهر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۵۹۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
انقلاب
۱۱مهر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۱۱ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲مهر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۱۵۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳مهر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۶۴۲ مدت کلاس : ۸۷ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳مهر
۴۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۹۶ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۱۵مهر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۲۴۹ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۵مهر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۵۷۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۱۸مهر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۹۸۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۸مهر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۰۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۲۰مهر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۴۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۲۰مهر
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۸۴۱ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۲۱مهر
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۰۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۲۲مهر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۳۸۸۸ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۲مهر
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۲۸۳ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۳۰مهر
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۳۸۹۱ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۱آبان
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۹۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۰۱آبان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۷۴۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۰۱آبان
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۷۴۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۰۲آبان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند