وب سایت مجتمع فنی تهران از روز چهارشنبه مورخ ۱۴ خرداد ماه ساعت ۲۳ بمدت ۷۲ ساعت با اختلال مواجه خواهد بود.
کد کلاس : ۲۰۸۱۷۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶خرداد
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۷۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶خرداد
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۹۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶خرداد
۹,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۹۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶خرداد
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۹۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸خرداد
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۲۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۲۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۴۵۵ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰خرداد
۳۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۵۹۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۰خرداد
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۷۵۶ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰خرداد
۸,۸۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰خرداد
۶,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۱۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۰خرداد
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۳۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۱خرداد
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۳۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱خرداد
۱۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۰۰ مدت کلاس : ۵۵ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲خرداد
۱۰,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۰۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲خرداد
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۰۹ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲خرداد
۴,۵۳۶,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۱۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲خرداد
۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۱۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲خرداد
۱۰,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۱۶ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۵۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲خرداد
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۷۰۰ مدت کلاس : ۷۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲خرداد
۱۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۲۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۲خرداد
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۳۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۲خرداد
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۳۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۲خرداد
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۴۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۲خرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۵۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۲خرداد
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۵۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲خرداد
۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۵۵ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲خرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۵۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۲خرداد
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند