با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۱۷۱۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶آبان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۷۲۸ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۷آبان
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Android

کد کلاس : ۲۰۰۹۴۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

SQL Server 2016 Integration Services

کد کلاس : ۲۰۱۵۰۸ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۴,۰۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Android Pack

کد کلاس : ۲۰۱۷۵۱ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره طراحی رابط و تجربه کاربری (UI/UX)

کد کلاس : ۲۰۱۸۴۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
علیرضا حمداللهی
سعادت آباد
۳۰آبان
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۲۴۶۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۲۵۴۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۲۶۶۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی

کد کلاس : ۲۰۲۶۹۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر امیرحسین احمدی کمازانی
سعادت آباد
۳۰آبان
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۲۷۳۵ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سجاد رحمانی نژاد
سعادت آباد
۳۰آبان
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۲۸۳۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۲۹۲۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP PACK

کد کلاس : ۲۰۱۳۴۰ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP Route

کد کلاس : ۲۰۱۳۴۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CEH

کد کلاس : ۲۰۱۳۴۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

VMware vSphere Install,Configure,Manage (V6.5)

کد کلاس : ۲۰۱۴۹۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

LPIC I

کد کلاس : ۲۰۱۸۷۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۲۶۲۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۲۶۲۶ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۰۱آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Identity with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۲۷۹۴ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Programming with Python

کد کلاس : ۲۰۲۸۷۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۲۹۰۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Wordpress & WooCommerce Essential Training

کد کلاس : ۲۰۳۰۲۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۳۰۴۹ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۳۰۵۰ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۲۳۷۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
وحیدرضا مدقق
سعادت آباد
۰۲آذر
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2019

کد کلاس : ۲۰۲۴۲۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۲آذر
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۲۳۹۱ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۲۳۹۵ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۰۳آذر
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند