کلیه کلاسهای حضوری مجتمع فنی تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی از ۶ خردادماه بازگشایی خواهد شد.
کد کلاس : ۲۰۶۹۳۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۴۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۸۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۸۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۸۵ مدت کلاس : ۵۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۸۷ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۸۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۹۵ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۰۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۰۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۱۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۱۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۳۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۳۱ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۴۰ مدت کلاس : ۵۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۴۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۷۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۹۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۹۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸خرداد
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۰۰ مدت کلاس : ۶۴ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۰۱ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۸خرداد
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۳۳۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸خرداد
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۳۳۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸خرداد
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۳۴۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸خرداد
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۳۴۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸خرداد
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۳۴۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸خرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۳۵۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸خرداد
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۳۵۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸خرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۳۶۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸خرداد
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۴۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹خرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند