وب سایت مجتمع فنی تهران از روز چهارشنبه مورخ ۱۴ خرداد ماه ساعت ۲۳ بمدت ۷۲ ساعت با اختلال مواجه خواهد بود.
کد کلاس : ۲۰۸۵۸۷ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵خرداد
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۵۹۱ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵خرداد
۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۲۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
مهیار همت پور
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶خرداد
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۷۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶خرداد
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۷۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶خرداد
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۹۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶خرداد
۹,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۹۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶خرداد
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۶۸۹۶ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر نغمه شکیبایی
سعادت آباد
۱۷خرداد
۴۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۷۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰، دوشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷خرداد
۳,۸۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۷۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷خرداد
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳۹۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷خرداد
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۶۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۶۹۶۹ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۱۴۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۱۸خرداد
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۲۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۹۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸خرداد
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۴۸۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸خرداد
۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۴۹۲ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸خرداد
۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۴۹۶ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸خرداد
۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۴۹۷ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸خرداد
۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۴۹۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۲۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۲۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۹۴ مدت کلاس : ۳۹ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
مریم فرضی
سعادت آباد
۱۹خرداد
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۶۹۴۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر علی صفایی اصل
سعادت آباد
۱۹خرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳۰۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹خرداد
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳۰۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۹خرداد
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳۰۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹خرداد
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳۰۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹خرداد
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳۰۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹خرداد
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند