وب سایت مجتمع فنی تهران از روز چهارشنبه مورخ ۱۴ خرداد ماه ساعت ۲۳ بمدت ۷۲ ساعت با اختلال مواجه خواهد بود.
کد کلاس : ۲۰۷۲۲۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۹۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۱خرداد
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۴۳۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲خرداد
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۹۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
سعادت آباد
۲۳خرداد
۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱۰۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۷خرداد
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۸۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۹خرداد
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۷۳ مدت کلاس : ۴ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
سعادت آباد
۳۱خرداد
۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۳۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۱تیر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۳۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۰۱تیر
۸,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۶۸ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱تیر
۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۳۲۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱تیر
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۹۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۱تیر
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱۶۰ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱تیر
۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۲۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲تیر
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۴۸ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۰۲تیر
۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۹۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
دوشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۰۲تیر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱۵۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲تیر
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۹۷۸ مدت کلاس : ۸ ساعت
سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳تیر
۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۳۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۴تیر
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۶۷ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴تیر
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۳۲۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴تیر
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۶۵ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۴تیر
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۴۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۵تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۶۹ مدت کلاس : ۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
سعادت آباد
۰۵تیر
۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۵۶۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶تیر
۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۲۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۷تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۰۱۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۷تیر
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۷۲ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۷تیر
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۸۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۷تیر
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۷۱ مدت کلاس : ۶ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۷تیر
۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند