با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۲۴۷۳ مدت کلاس : ۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
سعادت آباد
۲۷آبان
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Italian 1

کد کلاس : ۲۰۱۶۳۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۹آبان
۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

EspanolA2.3

کد کلاس : ۲۰۱۲۳۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۴,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours A1.1

کد کلاس : ۲۰۱۶۳۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

EspanolA2.1

کد کلاس : ۲۰۲۱۳۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۴,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۲۴۷۴ مدت کلاس : ۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A2.2

کد کلاس : ۲۰۲۶۳۲ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German B1.2

کد کلاس : ۲۰۳۰۲۴ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۲آذر
۶,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.4

کد کلاس : ۲۰۱۹۰۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Free Conversation 3

کد کلاس : ۲۰۱۹۱۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۴,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.6

کد کلاس : ۲۰۲۲۸۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A2.1

کد کلاس : ۲۰۲۲۸۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A2.4

کد کلاس : ۲۰۲۲۸۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.3

کد کلاس : ۲۰۲۲۸۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.4

کد کلاس : ۲۰۲۲۸۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.4

کد کلاس : ۲۰۲۲۹۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B2.1

کد کلاس : ۲۰۲۲۹۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B2.5

کد کلاس : ۲۰۲۲۹۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English C1.3

کد کلاس : ۲۰۲۲۹۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours A1.2

کد کلاس : ۲۰۲۷۵۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۵آذر
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

IELTS Preparation Course

کد کلاس : ۲۰۲۳۸۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۶آذر
۱۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Italian 4

کد کلاس : ۲۰۲۷۵۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۶آذر
۴,۲۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Cours A2.4

کد کلاس : ۲۰۲۷۵۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سعادت آباد
۰۶آذر
۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون آزمایشی IELTS

کد کلاس : ۲۰۱۴۴۲ مدت کلاس : ۳ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۷آذر
۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours A1.1

کد کلاس : ۲۰۲۲۰۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹آذر
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German B1.2

کد کلاس : ۲۰۲۵۹۱ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹آذر
۶,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A1.3

کد کلاس : ۲۰۳۰۷۱ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۱آذر
۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.6

کد کلاس : ۲۰۲۹۸۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A2.1

کد کلاس : ۲۰۲۹۹۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.1

کد کلاس : ۲۰۲۹۹۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند