وب سایت مجتمع فنی تهران از روز چهارشنبه مورخ ۱۴ خرداد ماه ساعت ۲۳ بمدت ۷۲ ساعت با اختلال مواجه خواهد بود.
کد کلاس : ۲۰۸۵۸۷ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵خرداد
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۵۹۱ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵خرداد
۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۷۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰، دوشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷خرداد
۳,۸۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۷۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷خرداد
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳۹۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷خرداد
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۴۸۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸خرداد
۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۴۹۲ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸خرداد
۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۴۹۶ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸خرداد
۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۴۹۷ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸خرداد
۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۴۹۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳۰۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹خرداد
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳۰۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۹خرداد
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳۰۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹خرداد
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳۰۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹خرداد
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳۰۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹خرداد
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳۰۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹خرداد
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳۱۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۹خرداد
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳۱۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹خرداد
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۳۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، دوشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹خرداد
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۴۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹خرداد
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۵۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۹خرداد
۵,۰۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۵۲۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲خرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۵۲۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰، پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲خرداد
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۶۲۴ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲خرداد
۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۵۲۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴خرداد
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۵۹۰ مدت کلاس : ۸ ساعت
شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، دوشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴خرداد
۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۳۵ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، دوشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴خرداد
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۵۰۵ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱تیر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳۶۲ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱تیر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۴۰۳ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱تیر
۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند