کلیه کلاسهای حضوری مجتمع فنی تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی از ۶ خردادماه بازگشایی خواهد شد.
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۷۸۰ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر علیرضا حیدری
ابن سینا
۰۶خرداد
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۴۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۰۶خرداد
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۲۰ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ابن سینا
۰۶خرداد
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۲۱ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ابن سینا
۰۶خرداد
۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۲۲ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۰۶خرداد
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۴۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۰۷خرداد
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۱۷ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ابن سینا
۰۷خرداد
۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۱۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ابن سینا
۰۷خرداد
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۴۶۶۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۰۸خرداد
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۵۰۲۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مهدی مصنف
ابن سینا
۰۸خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۶۲۲۴ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر عباسعلی عباسی
ابن سینا
۰۹خرداد
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۰۸۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر مانی امینی خویی
ابن سینا
۰۹خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۳۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۰۹خرداد
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۶۵۳۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر اشکان قربانزاده
ابن سینا
۱۰خرداد
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۶۵۳۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر اشکان قربانزاده
ابن سینا
۱۰خرداد
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۰۸۱ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر محمدرضا برقی
ابن سینا
۲۲خرداد
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۸۸۷۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
ابن سینا
۲۲خرداد
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۸۸۸۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر محسن معدنی
برگزاری به صورت آنلاین
ابن سینا
۲۳خرداد
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۷۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۴خرداد
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۰۸۳ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر محمدرضا برقی
ابن سینا
۳۰خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۲۷۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
ابن سینا
۰۵تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۸۰ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۲تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند