با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

ترکی A2.2

کد کلاس : ۲۰۲۱۸۷ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۶آبان
۳,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A2.1

کد کلاس : ۲۰۲۳۱۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۷آبان
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

TOEFL

کد کلاس : ۲۰۲۱۸۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۹آبان
۱۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.1

کد کلاس : ۲۰۲۱۹۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ابن سینا
۳۰آبان
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.5

کد کلاس : ۲۰۲۱۹۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۰۳آذر
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A1.1

کد کلاس : ۲۰۲۱۸۳ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۰۶آذر
۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A1.1

کد کلاس : ۲۰۲۱۸۲ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۰۸آذر
۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A2.2

کد کلاس : ۲۰۲۶۸۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۰۸آذر
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A1.1

کد کلاس : ۲۰۲۱۸۵ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ابن سینا
۱۱آذر
۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B2.4

کد کلاس : ۲۰۲۶۸۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۱آذر
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B2.2

کد کلاس : ۲۰۲۶۸۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۲آذر
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.2

کد کلاس : ۲۰۳۰۲۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۸آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.4

کد کلاس : ۲۰۳۰۲۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۶آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند