کلیه کلاسهای حضوری مجتمع فنی تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی از ۶ خردادماه بازگشایی خواهد شد.
کد کلاس : ۲۰۷۵۴۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۰۶خرداد
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۲۰ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ابن سینا
۰۶خرداد
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۲۱ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ابن سینا
۰۶خرداد
۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۲۲ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۰۶خرداد
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۴۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۰۷خرداد
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۱۷ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ابن سینا
۰۷خرداد
۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۱۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ابن سینا
۰۷خرداد
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۳۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۰۹خرداد
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند