کلیه کلاسهای حضوری مجتمع فنی تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی از ۶ خردادماه بازگشایی خواهد شد.
کد کلاس : ۲۰۷۳۸۷ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۶خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۹۵۵ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶خرداد
۷,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۸۹۵۸ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
حافظ
۱۷خرداد
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۹۴۳۴ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۱۹خرداد
۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۴۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۲۴خرداد
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۹۴۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۲۴خرداد
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۴۳۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۴خرداد
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۸۹۰ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۵خرداد
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۲۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۵خرداد
۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۷۳۲۲ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۵خرداد
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۷۳۲۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۵خرداد
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۲۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۵خرداد
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۰۰ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۵خرداد
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۰۱ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۵خرداد
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۹۵۶ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۵خرداد
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۹۵۷ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۵خرداد
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۳۰ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۲۷خرداد
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۴۴ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۹خرداد
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۵۰ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۹خرداد
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۵۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۹خرداد
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۵۱ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۹خرداد
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۶۴ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۹خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۶۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۹خرداد
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۹۳۴ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۹خرداد
۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۲۰۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
حافظ
۲۹خرداد
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۴۳۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۹خرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۷۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۰خرداد
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۷۶ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۰خرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۸۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۰خرداد
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۹۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۰خرداد
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند