کلیه کلاسهای حضوری مجتمع فنی تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی از ۶ خردادماه بازگشایی خواهد شد.
کد کلاس : ۲۰۸۷۱۵ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
حافظ
۱۶خرداد
۵,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۶۸۱۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۲۴خرداد
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۹۷ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۲۴خرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۷۳۰۲ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۴خرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۷۳۰۳ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۴خرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۰۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۲۴خرداد
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۳۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۴خرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۴۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۲۴خرداد
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۱۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۵خرداد
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۱۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۲۵خرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۲۱ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۵خرداد
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۲۴ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۵خرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۲۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۵خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۱۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۶خرداد
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۵۸۵ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۶خرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۲۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۷خرداد
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۲۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۷خرداد
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۸۷۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۹خرداد
۶,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۱۴ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۹خرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۲۰ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۹خرداد
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۲۳ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۹خرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۴۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۹خرداد
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۵۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۹خرداد
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۵۳ مدت کلاس : ۳۳ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۹خرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۵۴ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۹خرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۵۵ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۹خرداد
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۵۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۹خرداد
۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۶۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۹خرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۶۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۹خرداد
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۶۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۹خرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند