با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۱۵۷۹ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۶آبان
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 1

کد کلاس : ۲۰۱۸۸۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۲۶آبان
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۲۲۳۷ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۶آبان
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۲۲۶۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۶آبان
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۲۲۷۲ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۶آبان
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۲۴۳۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۹آبان
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Programming with Python

کد کلاس : ۲۰۲۶۴۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۹آبان
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۲۸۸۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۳۰آبان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

VMware vSphere Install,Configure,Manage (V6.5)

کد کلاس : ۲۰۱۸۲۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۰۱آذر
۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۲۷۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۰۱آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۲۴۲۳ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۱آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۲۴۲۴ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۱آذر
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۲۴۸۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۱آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Wordpress & WooCommerce Essential Training

کد کلاس : ۲۰۲۷۳۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۰۱آذر
۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۲۰۵۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۲آذر
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۴۰۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۰۲آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۹۱۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۰۲آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۲۹۵۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۲آذر
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۲۹۵۲ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۲آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۴۰۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
غرب
۰۳آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۵۰۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۰۳آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Network+

کد کلاس : ۲۰۲۵۱۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
غرب
۰۳آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL 2016 Level 1

کد کلاس : ۲۰۳۰۴۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۰۳آذر
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MTCNA

کد کلاس : ۲۰۱۸۸۳ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۶آذر
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CEH

کد کلاس : ۲۰۱۹۷۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۷آذر
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۲۴۳۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۷آذر
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۲۹۴۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
غرب
۰۷آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

بهینه سازی برای موتورهای جستجو - SEO

کد کلاس : ۲۰۲۷۴۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۰۸آذر
۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

LPIC I

کد کلاس : ۲۰۲۸۴۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۰۸آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۲۸۸۴ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۰۸آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند