با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

مدیریت فروش

کد کلاس : ۲۰۲۲۵۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۸آبان
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مکاتبات بازرگانی و خرید خارجی

کد کلاس : ۲۰۲۰۹۲ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۹آبان
۵,۱۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی

کد کلاس : ۲۰۲۵۰۸ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۹آبان
۱۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

حسابداری ویژه بازار کار

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۵۵۵ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
غرب
۲۹آبان
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مالی خدماتی

کد کلاس : ۲۰۲۵۵۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۹آبان
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مکانیزه

کد کلاس : ۲۰۲۱۱۳ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۳۰آبان
۴,۸۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت بازاریابی

کد کلاس : ۲۰۲۰۹۰ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
غرب
۰۱آذر
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مالی بازرگانی

کد کلاس : ۲۰۲۱۱۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۰۱آذر
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مالی بازرگانی

کد کلاس : ۲۰۲۱۱۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۳آذر
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مجموعه قوانین مالیاتی

کد کلاس : ۲۰۲۱۱۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۴آذر
۱۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی

کد کلاس : ۲۰۲۱۱۵ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۲۸آذر
۱۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند