به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
کد کلاس : ۲۰۳۴۸۵ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸فروردین
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۴۷۴۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸فروردین
۹,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۴۹۰۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
صفورا فرهمندی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸فروردین
۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۵۹۵ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
محمد یاشار لطفی
سعادت آباد
۱۸فروردین
۶,۷۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۲۴ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۸فروردین
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۴۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۶۱ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۸فروردین
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۶۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸فروردین
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۶۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۸فروردین
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۱۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۲۰فروردین
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۳۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۲۱فروردین
۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۰۲۵ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مانی امینی خویی
ابن سینا
۲۲فروردین
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۱۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۲۰ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۲۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۶۸۸۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر سیداحمد شاه نعمت اله یزدی
ابن سینا
۲۲فروردین
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۶۹۰۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۲۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۲فروردین
۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۳۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
غرب
۲۲فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۳۱ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
غرب
۲۲فروردین
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۳۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۴۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۴۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۵۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۵۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۶۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۷۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۲۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۳۱ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۹۴ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند