به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

طراحی داشبوردهای هوش‌تجاری با PowerBI

کد کلاس : ۲۰۴۶۵۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۰اسفند
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۵۵۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۱اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2019 Level 1

کد کلاس : ۲۰۶۳۳۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
وحیدرضا مدقق
سعادت آباد
۱۱اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۶۳۴۶ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۱اسفند
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۶۳۴۷ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۱اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۴۲۵۰ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۲اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Security Pack (Security+ & CEH)

کد کلاس : ۲۰۵۳۲۱ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سپهر کاویانی
ابن سینا
۱۲اسفند
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

+Security

کد کلاس : ۲۰۵۳۲۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سپهر کاویانی
ابن سینا
۱۲اسفند
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java EE 8 programming

کد کلاس : ۲۰۵۷۶۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
صفا کاوه
ابن سینا
۱۲اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft office word 2016

کد کلاس : ۲۰۶۴۴۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۱۲اسفند
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۳۳۱۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
علیرضا یحیی زاده
حافظ
۱۳اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۳۹۸۵ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ReactJS

کد کلاس : ۲۰۳۹۸۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۶ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL Level I

کد کلاس : ۲۰۵۲۴۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL PACK

کد کلاس : ۲۰۵۲۵۰ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۶۱۴۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۱۳اسفند
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Microsoft Office Power Point 2016

کد کلاس : ۲۰۶۴۵۰ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۱۳اسفند
۱,۴۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۶۴۵۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۱۳اسفند
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۵۲۷۹ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر محمد تقی زاده بدریان
ابن سینا
۱۴اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۵۳۹۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رضا جمالی
سعادت آباد
۱۴اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۵۶۷۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۱۴اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه آموزش سناریهای عملی MCSA

کد کلاس : ۲۰۵۸۵۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ReactJS

کد کلاس : ۲۰۵۹۴۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۶۲۳۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۶۳۷۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۶۵۱۷ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۴اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۳۶۲۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Identity with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۳۷۶۳ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر محمد مرادی
ابن سینا
۱۵اسفند
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند