کد کلاس : ۲۱۶۵۴۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸آذر
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۸۶۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر پوریا خیرخواه
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۷۷ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
البرز
۰۸آذر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۲۰۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر عبدالرضا اسدی لنگرودی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۲۱ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸آذر
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۷۸۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۸آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۷۵۳ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۹آذر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۷۹۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
نیاوران
۰۹آذر
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۸۱۵ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر کیا سربی
برگزاری به صورت آنلاین
شهرقدس
۰۹آذر
۸,۶۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۵۲ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۰۹آذر
۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۲۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
محمد طاهری
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۰۹آذر
۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۵۰۳۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۰آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۹۵۳ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰آذر
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۹۵۴ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۰آذر
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۴۸ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰آذر
۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۲۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
جواد محمدزاده
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۰آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۲۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
جواد محمدزاده
قیطریه
۱۰آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۹۶ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰، دوشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰،
مریم امینی نسب
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۰آذر
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۱۹ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰، دوشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰،
مریم امینی نسب
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۰آذر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۳۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۱آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۶۶۷۱ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۱آذر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۰۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۰۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۱آذر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۲۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۱آذر
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۵۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۱۱آذر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۲۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
علیرضا عدلی
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۱آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۲۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
مریم امینی نسب
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۱آذر
۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۶۷۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲آذر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۴۳ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۹۶۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۲آذر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند