با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۳۳۹۲ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر امیر رضا داعی
ابن سینا
۲۷آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۳۰۳۰ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر وحید مجیدی صدر
ابن سینا
۲۸آذر
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۳۰۳۱ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۲۸آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۳۰۳۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر ایمان عباسی
ابن سینا
۲۸آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۳۱۱۵ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سجاد رحمانی نژاد
سعادت آباد
۲۸آذر
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۳۱۱۶ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سجاد رحمانی نژاد
سعادت آباد
۲۸آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

بهینه سازی برای موتورهای جستجو - SEO

کد کلاس : ۲۰۳۲۸۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
محمد امین میرزاپور
سعادت آباد
۲۸آذر
۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۳۳۹۳ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر وحید مجیدی صدر
ابن سینا
۲۸آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

بهینه سازی برای موتورهای جستجو - SEO

کد کلاس : ۲۰۲۷۴۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۲۹آذر
۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PHP & MYSQL Web Development

کد کلاس : ۲۰۲۷۷۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Wordpress & WooCommerce Essential Training

کد کلاس : ۲۰۳۰۲۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Server side Development with Node.js

کد کلاس : ۲۰۳۰۶۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۳۴۱۵ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۳۵۱۷ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۲۹آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۳۵۱۸ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۲۹آذر
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ReactJS

کد کلاس : ۲۰۳۵۶۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۳۶۱۱ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
حمیدرضا ایزدی متین
سعادت آباد
۲۹آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۳۵۱۵ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۳۰آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۳۵۱۶ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۳۰آذر
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۳۴۳۶ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۳۴۳۸ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۳۲۸۷ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۳دی
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PHP & MYSQL Web Development

کد کلاس : ۲۰۲۸۸۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۰۶دی
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

PHP & MYSQL Web Development

کد کلاس : ۲۰۳۰۳۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر محمد تقی زاده بدریان
ابن سینا
۰۸دی
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۲۹۷۱ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
علیرضا یحیی زاده
حافظ
۱۲دی
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۲۹۷۲ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
علیرضا یحیی زاده
حافظ
۱۲دی
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PHP & MYSQL Web Development

کد کلاس : ۲۰۲۶۳۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۳دی
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۳۳۱۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
علیرضا یحیی زاده
حافظ
۱۷دی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره طراحی رابط و تجربه کاربری (UI/UX)

کد کلاس : ۲۰۳۶۹۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
علیرضا حمداللهی
سعادت آباد
۲۶دی
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۳۶۲۴ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۸دی
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند