ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۲۰۸ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۵اسفند
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۲۱۱ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۵اسفند
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۶۵۱ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
شهرقدس
۱۵اسفند
۳۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۷۸۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۵اسفند
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۲۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر علی بخشی ایلانی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۴۲۹ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
شهرقدس
۱۵اسفند
۴۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۶۸ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶اسفند
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۶۹ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶اسفند
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۷۰ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
علی اکبر جعفرپور
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶اسفند
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۷۱ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۴۲۳ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۶اسفند
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۹۴۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷اسفند
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۹۸۵ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۹اسفند
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۳۵ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹اسفند
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۵۲۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۱۹اسفند
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۲۸۲ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
نارمک
۲۲اسفند
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۷۴۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۷۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲اسفند
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۷۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۳۸ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۵۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۲۲اسفند
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۲۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۶۶۶ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۲۳اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۴۶۱ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۵اسفند
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۱۴۹ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۸اسفند
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۷۹۶ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۲۸اسفند
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۰۸۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲فروردین
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۰۹۱ مدت کلاس : ۱۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲فروردین
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۰۹۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۷فروردین
۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۰۹۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۷فروردین
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند