کد کلاس : ۲۱۷۱۷۷ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
البرز
۰۸آذر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۹۶ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰، دوشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰،
مریم امینی نسب
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۰آذر
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۱۹ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰، دوشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰،
مریم امینی نسب
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۰آذر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۵۰۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۱۳آذر
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۷۵۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۳آذر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۸۰۰ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
نیاوران
۱۳آذر
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۹۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۹۳۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴آذر
۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۹۳۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴آذر
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۰۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۴آذر
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۲۸ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۴آذر
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۰۴۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۶آذر
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۸۵ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۸۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۶۷۴ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۷آذر
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۸۵۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۷آذر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۱۲۰ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۷آذر
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۶۸۳ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۱۸آذر
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۲۲ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸آذر
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۲۳ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸آذر
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۵۲ مدت کلاس : ۹۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ونک
۱۸آذر
۴۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۷۲۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۲۰آذر
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۷۹۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۲۰آذر
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۸۴۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۰آذر
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۷۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۰آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۹۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰آذر
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۷۸۶ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۲۱آذر
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۷۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱آذر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۹۸۱ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۲۱آذر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۸۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱آذر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند