به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

ICDL 2019 Level 1

کد کلاس : ۲۰۶۳۳۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
وحیدرضا مدقق
سعادت آباد
۱۱اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL Level I

کد کلاس : ۲۰۵۲۴۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL PACK

کد کلاس : ۲۰۵۲۵۰ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 1

کد کلاس : ۲۰۵۷۲۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL PACK

کد کلاس : ۲۰۶۲۰۲ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL Level I

کد کلاس : ۲۰۶۲۰۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۵۷۲۲ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۶اسفند
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2019 Level 1

کد کلاس : ۲۰۶۳۱۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2019

کد کلاس : ۲۰۶۴۲۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2019 Level 1

کد کلاس : ۲۰۶۱۱۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۷اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 1

کد کلاس : ۲۰۶۲۴۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
غرب
۱۷اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۵۹۸۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
غرب
۱۸اسفند
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL Level II

کد کلاس : ۲۰۶۴۲۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۱۹اسفند
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2019 Level 1

کد کلاس : ۲۰۵۹۹۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مهدی نیک نژاد دیزجی
ابن سینا
۲۰اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL Level II

کد کلاس : ۲۰۵۲۴۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۳اسفند
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

اکسل مقدماتی و پیشرفته (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۴۱۳۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
حافظ
۰۲فروردین
۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

ICDL 2019 Level 1 (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۵۴۱۸ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۳۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۳۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۳۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۰۲فروردین
۵,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

ICDL 2019 Level 2 (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۵۴۲۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سعادت آباد
۰۲فروردین
۵,۴۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

ICDL 2019 Level 2 (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۶۷۰۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
غرب
۰۲فروردین
۵,۴۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

Microsoft office word 2019 ( کمپ نوروزی )

کد کلاس : ۲۰۵۴۲۵ مدت کلاس : ۱۹ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۳۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۰۶فروردین
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

تلفیقی Word+Excel 2016 (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۵۴۲۶ مدت کلاس : ۳۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۰۶فروردین
۵,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

ICDL 2019 Level 2 (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۵۴۲۱ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سعادت آباد
۰۸فروردین
۵,۴۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

Microsoft Office Excel 2019 (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۶۰۳۷ مدت کلاس : ۱۹ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۳۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۰۸فروردین
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2019 Level 2

کد کلاس : ۲۰۶۵۳۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
اشکان قربانزاده
ابن سینا
۰۸اردیبهشت
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2019

کد کلاس : ۲۰۶۵۳۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر اشکان قربانزاده
ابن سینا
۰۸اردیبهشت
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند