کلیه کلاسهای حضوری مجتمع فنی تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی از ۶ خردادماه بازگشایی خواهد شد.
کد کلاس : ۲۰۹۰۰۵ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سجاد رحمانی نژاد
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸خرداد
۷,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۸۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
لیلاسادات سیدیان
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹خرداد
۷,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۸۸ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹خرداد
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۷۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰خرداد
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۱۶ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰خرداد
۷,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۱۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳خرداد
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۷۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶خرداد
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۷۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶خرداد
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۷۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷خرداد
۴,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۷۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷خرداد
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۱۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷خرداد
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۲۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
معصومه فاتح
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷خرداد
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۲۳ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷خرداد
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۲۴ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷خرداد
۷,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳۳۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷خرداد
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳۷۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۷خرداد
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۲۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۲۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱۷۹ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۹خرداد
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۲۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۲خرداد
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۱۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲خرداد
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۴۲۰ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۶خرداد
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۴۲۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۷خرداد
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۴۲۲ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۰۵مرداد
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند