کد کلاس : ۲۱۶۵۴۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸آذر
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۲۰۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر عبدالرضا اسدی لنگرودی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۷۸۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۸آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۷۵۳ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۹آذر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۸۱۵ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر کیا سربی
برگزاری به صورت آنلاین
شهرقدس
۰۹آذر
۸,۶۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۵۲ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۰۹آذر
۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۲۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
محمد طاهری
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۰۹آذر
۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۴۸ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰آذر
۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۳۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۱آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۶۶۷۱ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۱آذر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۰۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۰۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۱آذر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۲۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۱آذر
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۲۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
محمد طاهری
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۲آذر
۱,۸۳۰,۴۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۳۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
زهرا چاووشی
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۲آذر
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۷۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳آذر
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۸۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۳آذر
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۰۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۱۳آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۲۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۳آذر
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۹۷۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۴آذر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۰۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴آذر
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۹۲۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۱۵آذر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۵۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۱۵آذر
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۵۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۱۵آذر
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۶۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۱۵آذر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۲۹۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آذر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۰۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آذر
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۶۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۵آذر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۸۳ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۶۷۰ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۶آذر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند