کد کلاس : ۲۱۹۷۷۱ مدت کلاس : ۷۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سینا رجائی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۲۰۶ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر یاشار شوکت فدایی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۵اسفند
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۲۱۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۵اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۵۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سینا رجائی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۷۰۱ مدت کلاس : ۷۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۹۰۷ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۶اسفند
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۰۴۰ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
یکشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷اسفند
۱۱,۷۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۵۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۵۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰اسفند
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۵۵ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰اسفند
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۵۶ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰اسفند
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۷۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۲اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۲۰ مدت کلاس : ۵۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۴اسفند
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۱۵ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۵اسفند
۸,۶۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۳۳ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶اسفند
۱۲,۶۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۳۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸اسفند
۹,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۷۲۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۸اسفند
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۳۶۵ مدت کلاس : ۵۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸اسفند
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۲۴۱ مدت کلاس : ۱۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸اسفند
۳۵,۸۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۷۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۷۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸اسفند
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۷۸ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۸اسفند
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۷۹ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸اسفند
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۲۲۰ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۲۲۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸اسفند
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۰۴۸ مدت کلاس : ۱۲۳ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲فروردین
۱۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۰۶۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲فروردین
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۰۶۴ مدت کلاس : ۴۳ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲فروردین
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۰۶۷ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲فروردین
۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۱۳۸۶ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰، شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰، یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۲فروردین
۱۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند