ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۸۶۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر پوریا خیرخواه
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۲۱ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸آذر
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۵۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۱۱آذر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۴۳ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۲۴۱ مدت کلاس : ۷۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳آذر
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۷۰۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۹۵۲ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳آذر
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۶۹ مدت کلاس : ۷۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۵۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۵۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۱۳آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۲۲ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۶۶ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۳آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۶۸ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۶۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۵۱۳۸ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۴آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۰۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ونک
۱۴آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۸۵۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۴آذر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۹۵۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سیدخندان
۱۵آذر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۶۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آذر
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۲۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۵آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۵۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۶۳ مدت کلاس : ۱۲۳ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۷۲ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۷۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۷۱ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۵۵۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۱۹آذر
۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۶۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹آذر
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۷۱ مدت کلاس : ۷۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹آذر
۱۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۷۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹آذر
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۷۸ مدت کلاس : ۵۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند