به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۳۹۸۵ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۶ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه آموزش سناریهای عملی MCSA

کد کلاس : ۲۰۵۸۵۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۶۳۷۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۶۵۱۷ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۴اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Identity with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۳۷۶۳ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر محمد مرادی
ابن سینا
۱۵اسفند
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP PACK

کد کلاس : ۲۰۴۷۸۴ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حسین احمدی
سعادت آباد
۱۵اسفند
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Networking with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۵۰۲۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مهدی مصنف
ابن سینا
۱۵اسفند
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP Route

کد کلاس : ۲۰۵۳۰۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Exchange Server 2016

کد کلاس : ۲۰۵۳۲۷ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۰,۹۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP PACK

کد کلاس : ۲۰۵۳۳۰ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۵۳۳۵ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۵۳۳۶ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۶۰۹۰ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر احمد دستاویز
ابن سینا
۱۵اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۶۵۱۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۵اسفند
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۶۵۱۸ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

LPIC I

کد کلاس : ۲۰۶۵۲۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Exchange Server 2016

کد کلاس : ۲۰۳۴۱۷ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۱۶اسفند
۱۰,۹۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶اسفند
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۷ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

LPIC I

کد کلاس : ۲۰۴۸۲۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سپهر کاویانی
ابن سینا
۱۶اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۵۰۲۵ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مانی امینی خویی
ابن سینا
۱۶اسفند
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Networking with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۵۳۴۴ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۶اسفند
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۵۹۷۷ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
مهدی مصنف
ابن سینا
۱۶اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Network+

کد کلاس : ۲۰۵۹۷۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر مهدی مصنف
ابن سینا
۱۶اسفند
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۶۰۱۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۶۰۱۸ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۶۰۵۲ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حسین احمدی
سعادت آباد
۱۶اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP PACK

کد کلاس : ۲۰۶۰۹۱ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
احمد دستاویز
ابن سینا
۱۶اسفند
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند