با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۳۲۷۹ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۵آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۳۲۸۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۵آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۳۳۱۸ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
پدرام حسین نخعی
سعادت آباد
۲۵آذر
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۲۳۰۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر مهدی مصنف
ابن سینا
۲۸آذر
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

LPIC I

کد کلاس : ۲۰۲۳۵۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سپهر کاویانی
ابن سینا
۲۸آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

MTCNA

کد کلاس : ۲۰۲۶۶۴ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر سیداحمد شاه نعمت اله یزدی
ابن سینا
۲۸آذر
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۲۶۶۹ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر محمدرضا برقی
ابن سینا
۲۸آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Network+

کد کلاس : ۲۰۲۶۷۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر محمدرضا برقی
ابن سینا
۲۸آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Exchange Server 2016

کد کلاس : ۲۰۲۸۱۶ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۸آذر
۱۰,۹۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۳۰۰۴ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۸آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۳۳۳۰ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۸آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۳۳۹۸ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۸آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۳۳۹۹ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۸آذر
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۳۵۴۴ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP PACK

کد کلاس : ۲۰۳۵۸۹ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۲۸آذر
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۱۶۸۷ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۹آذر
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Identity with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۱۶۸۹ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۹آذر
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP Route

کد کلاس : ۲۰۱۶۹۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۹آذر
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

CCNP PACK

کد کلاس : ۲۰۲۲۱۲ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر احمد دستاویز
ابن سینا
۲۹آذر
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP Switch

کد کلاس : ۲۰۲۲۱۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر احمد دستاویز
ابن سینا
۲۹آذر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Network+

کد کلاس : ۲۰۲۴۴۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
حافظ
۲۹آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۲۸۶۸ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مانی امینی خویی
ابن سینا
۲۹آذر
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

LPIC I

کد کلاس : ۲۰۳۳۸۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Identity with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۳۱۹۸ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سپهر کاویانی
ابن سینا
۳۰آذر
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۳۴۵۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۳۰آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۲۸۱۹ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
بهنیا گیو
حافظ
۰۱دی
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Identity with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۲۳۱۳ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
محمد اسحاقی
ابن سینا
۰۵دی
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۲۸۶۶ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر احمد دستاویز
ابن سینا
۰۵دی
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۲۹۴۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
غرب
۰۵دی
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Networking with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۳۴۳۳ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۵دی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند