با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
ویژه

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۳۱۷۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۲۷آذر
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۲۲۹۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۸آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# windows applications

کد کلاس : ۲۰۲۴۵۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۸آذر
۸,۵۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۲۵۴۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸آذر
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

برنامه نویسی وب با Entity Framework وMicrosoft MVC نسخه Core

کد کلاس : ۲۰۲۶۸۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۲۸آذر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۳۴۲۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر علیرضا بروجردیان
ابن سینا
۲۸آذر
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۲۴۸۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۹آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۳۳۴۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر سینا عسکرنژاد
ابن سینا
۲۹آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Programming with Python

کد کلاس : ۲۰۳۴۵۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۳۵۱۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۲۹آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۳۵۱۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۳۰آذر
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۳۵۱۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۲دی
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی

کد کلاس : ۲۰۳۶۸۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۵دی
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۳۷۰۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
امیرحسین احمدی کمازانی
سعادت آباد
۰۵دی
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Android Pack

کد کلاس : ۲۰۳۰۷۹ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
رضا نظری
حافظ
۰۶دی
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۳۰۸۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
رضا نظری
حافظ
۰۶دی
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

SQL Server 2016 Integration Services

کد کلاس : ۲۰۳۳۷۱ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حسین شهرابی فراهانی
سعادت آباد
۰۶دی
۴,۰۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Android

کد کلاس : ۲۰۳۳۷۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۶دی
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۳۳۹۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ابن سینا
۰۶دی
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی و طراحی سایت با Microsoft MVC 6.0 و Entity Framework 7.0

کد کلاس : ۲۰۳۵۲۰ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۰۶دی
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۲۸۲۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۷دی
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Programming with Python

کد کلاس : ۲۰۳۱۹۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۷دی
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۳۶۸۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۰۷دی
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Programming with Python

کد کلاس : ۲۰۳۳۹۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۰۸دی
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۲۲۹۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۹دی
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java EE 8 programming

کد کلاس : ۲۰۳۳۷۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ابن سینا
۱۹دی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۳۶۲۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۱اسفند
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند