به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۵۵۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۱اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java EE 8 programming

کد کلاس : ۲۰۵۷۶۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
صفا کاوه
ابن سینا
۱۲اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۶۱۴۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۱۳اسفند
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۵۳۹۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رضا جمالی
سعادت آباد
۱۴اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۵۶۷۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۱۴اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۶۲۳۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۳۶۲۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

موتور بازی سازی کانستراکت 2

کد کلاس : ۲۰۴۳۳۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۴۴۱۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۴۷۸۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۵۳۱۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Python Web Development With Django

کد کلاس : ۲۰۵۶۵۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۵۹۸۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۱۵اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Programming with Python

کد کلاس : ۲۰۶۰۰۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۵۱۴۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۶اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۵۵۱۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۵۸۳۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر رضا جمالی
ابن سینا
۱۶اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Programming with Python

کد کلاس : ۲۰۵۹۰۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Programming with Python

کد کلاس : ۲۰۶۱۰۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سینا عسکرنژاد
ابن سینا
۱۶اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Android Pack

کد کلاس : ۲۰۶۲۰۸ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶اسفند
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۵۵۷۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۷اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Android Pack

کد کلاس : ۲۰۶۲۳۱ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Android

کد کلاس : ۲۰۶۲۳۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲اسفند
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

SQL Server 2016 Reporting Services

کد کلاس : ۲۰۶۴۳۵ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲اسفند
۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Android

کد کلاس : ۲۰۶۲۱۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۳اسفند
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۶۱۴۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
شهرام رمضانی
ابن سینا
۲۵اسفند
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

برنامه نویسی به زبان ++C (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۴۱۴۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
حافظ
۰۲فروردین
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

SQL Server 2017 Database Development (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۵۴۵۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سعادت آباد
۰۲فروردین
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

Java SE 8 Programming (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۵۴۵۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۰۲فروردین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

Python Web Development With Django ( کمپ نوروزی )

کد کلاس : ۲۰۵۴۶۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۰۲فروردین
۸,۶۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند