ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۵۰۳۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۰آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۹۵۳ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰آذر
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۹۵۴ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۰آذر
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۲۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
جواد محمدزاده
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۰آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۲۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
جواد محمدزاده
قیطریه
۱۰آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۲۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
علیرضا عدلی
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۱آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۲۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
مریم امینی نسب
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۱آذر
۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۶۷۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲آذر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۹۶۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۲آذر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۹۸۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲آذر
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۲۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۲آذر
۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۶۱۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۹۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۷۴۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
نیاوران
۱۳آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۶۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۰,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۷۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۴۹۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۳آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۰۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۳آذر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۷۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴آذر
۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۰۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۳۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۱۴آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۳۷۷ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۵آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۶۱۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۵آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۹۷۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۵آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۵۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۱۵آذر
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۵۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آذر
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۰۹۸ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
رشت
۱۶آذر
۱۰,۰۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۴۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۶آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۹۷۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۶آذر
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۵۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۱۶آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند