ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۹۵۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
نارمک
۱۵اسفند
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۰۲۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر وحید بختیاری
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۴۹۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۵اسفند
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۷۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۱۵اسفند
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۰۸۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۶اسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۴۸۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۶اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۹۶۵ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نارمک
۱۷اسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۲۱۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۷اسفند
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۸۲۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۱۷اسفند
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۰۲۶ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸اسفند
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۵۰۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۱۸اسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۵۰۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۸اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۳۴۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸اسفند
۱۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۷۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰اسفند
۲۳,۰۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۹۱۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
نارمک
۲۰اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۴۹۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰اسفند
۱۰,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۶۹۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۰۲۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۸۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۸۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲اسفند
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۴۵۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۲اسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۶۷۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۶۷۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۱۴ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شهرقدس
۲۲اسفند
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۰۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۴۵۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۵اسفند
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۱۱۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۷اسفند
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۲۹۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۷اسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۲۹۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۷اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۳۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸اسفند
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند