با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS II

کد کلاس : ۲۰۱۰۶۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸آذر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار ABAQUS (پیشرفته)

کد کلاس : ۲۰۱۰۸۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸آذر
۷,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ماشینکاری با نرم افزار Power Mill (مقدماتی) به همراه کار عملی با ماشین CNC

کد کلاس : ۲۰۱۰۹۲ مدت کلاس : ۵۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Mold Flow

کد کلاس : ۲۰۱۸۳۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸آذر
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۳۱۹۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۸آذر
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقشه کشی صنعتی

کد کلاس : ۲۰۳۳۴۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸آذر
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک INVENTOR II

کد کلاس : ۲۰۳۳۴۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸آذر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS II

کد کلاس : ۲۰۳۵۲۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۲۸آذر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تلورانس های ابعادی و هندسی (GD&T)

کد کلاس : ۲۰۱۰۶۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی ، شبیه سازی و محاسبات مهندسی به کمک CATIA V

کد کلاس : ۲۰۱۰۷۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک NX II

کد کلاس : ۲۰۱۰۷۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبیه سازی فرایندهای شکل دهی به کمک AUTOFORM

کد کلاس : ۲۰۱۰۷۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مهندسی معکوس به کمک Rapidform/Geomagic Design X

کد کلاس : ۲۰۱۰۷۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MATLAB ویژه مهندسی کنترل

کد کلاس : ۲۰۱۰۸۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار ANSYS WORKBENCH (مقدماتی)

کد کلاس : ۲۰۱۰۸۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیما کرباسی زاده
سعادت آباد
۲۹آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۱۷۳۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار ABAQUS (مقدماتی)

کد کلاس : ۲۰۲۱۷۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۲۹آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار CFX

کد کلاس : ۲۰۲۱۸۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۲۹آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مهندسی معکوس به کمک CATIA III

کد کلاس : ۲۰۲۳۰۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار ABAQUS (مقدماتی)

کد کلاس : ۲۰۲۳۰۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I

کد کلاس : ۲۰۲۵۴۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۲۹آذر
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۲۹۵۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۲۹آذر
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی و نقشه کشی مکانیکی با AutoCAD Mechanical

کد کلاس : ۲۰۲۹۷۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی سه بعدی با AutoCAD Mechanical

کد کلاس : ۲۰۳۵۰۳ مدت کلاس : ۲۷ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۵,۶۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ماشینکاری با نرم افزار Power Mill (پیشرفته)

کد کلاس : ۲۰۳۵۰۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۳۵۳۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار FLUENT (مقدماتی)

کد کلاس : ۲۰۳۶۶۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک CATIA II

کد کلاس : ۲۰۳۶۶۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I

کد کلاس : ۲۰۳۵۲۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۳۰آذر
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار FLUENT (مقدماتی)

کد کلاس : ۲۰۳۵۵۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۳۰آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند