کد کلاس : ۲۱۵۷۹۵ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۰بهمن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۳۸۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۰بهمن
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۸۹۷ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱بهمن
۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۴۸۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۷بهمن
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۷۳۷ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۸بهمن
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۳۸۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۴بهمن
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۳۹۵ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۴بهمن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند