کد کلاس : ۲۱۵۱۸۲ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۲آذر
۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۷۹۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مهدی اتحادفر
تهرانپارس
۱۳آذر
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۳۰۹ مدت کلاس : ۴۰۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۷۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۰۰ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۰۱۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حمیدرضا سلیمانی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴آذر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۱۳ مدت کلاس : ۸۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نوید تکشی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴آذر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۳۶ مدت کلاس : ۷۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
فرشید خانجانیان
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴آذر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۷۹۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰،
رشت
۱۵آذر
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۴۶۵ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ونک
۱۵آذر
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۰۳۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶آذر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۰۷۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶آذر
۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۹۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
فرشید خانجانیان
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۲۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۷۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷آذر
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۲۱ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰،
نوید تکشی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷آذر
۷,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۰۳۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۸آذر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۴۲۴ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸آذر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۶۶ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ونک
۱۸آذر
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۶۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
هومن درخشانیان
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸آذر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۱۸۰ مدت کلاس : ۴۰۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹آذر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۰۹۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۰آذر
۱۳,۴۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۹۸۶ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۰آذر
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۱۸۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰آذر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۰۱۰ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰آذر
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۵۰۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
نیاوران
۲۰آذر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۰۳ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حسین شیرازی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰آذر
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۰۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
هومن درخشانیان
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰آذر
۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۲۰ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
نوید تکشی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰آذر
۷,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۹۸۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳آذر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند