کلیه کلاسهای حضوری مجتمع فنی تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی از ۶ خردادماه بازگشایی خواهد شد.
کد کلاس : ۲۰۷۵۲۳ مدت کلاس : ۴۰۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۵۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۸۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۴۱ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۲۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۱خرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۴۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۱خرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۲۴۳ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۷خرداد
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۷۲ مدت کلاس : ۳۹ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۷خرداد
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۶۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۶۹۶۹ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۳۱ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۳۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۲خرداد
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۴۶ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲خرداد
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۵۸۶ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲خرداد
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۴۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲خرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۲۵ مدت کلاس : ۴۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۵خرداد
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۲۹ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۵خرداد
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۲۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۷خرداد
۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۶۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷خرداد
۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۴۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سعادت آباد
۲۹خرداد
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۰۲۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۹خرداد
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۴۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰خرداد
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۴۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۳۰خرداد
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۲۱ مدت کلاس : ۳۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
سعادت آباد
۰۶تیر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند