کد کلاس : ۲۱۷۴۱۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سارا خوانساریان
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶اسفند
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۱۰ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶اسفند
۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۸۸۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
آیدا مجیدی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶اسفند
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۹۰۳ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۴۴۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۱۶اسفند
۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۵۷۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۶اسفند
۶,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۸۹۱ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰، سه شنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷اسفند
۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۳۰۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷اسفند
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۵۹۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷اسفند
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۶۵۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷اسفند
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۱۸۹۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۷اسفند
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۱۹۰۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۷اسفند
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۳۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸اسفند
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۰۶۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، سه شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹اسفند
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۵۵۸ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹اسفند
۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۶۵۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰اسفند
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۰۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳اسفند
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۷۲۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰، دوشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰، چهارشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳اسفند
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۵۲۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴اسفند
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۷۳۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰، سه شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴اسفند
۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۷۵۹ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷اسفند
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۴۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲فروردین
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۵۵۳ مدت کلاس : ۱۳ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲فروردین
۵,۳۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۵۴ مدت کلاس : ۱۳ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲فروردین
۵,۳۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۵۹ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲فروردین
۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۶۱ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲فروردین
۴,۳۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۷۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲فروردین
۵,۸۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۷۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲فروردین
۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۷۸ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲فروردین
۵,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۷۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲فروردین
۶,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند