با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

English A1.1

کد کلاس : ۲۰۳۳۴۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۴آذر
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A2.1

کد کلاس : ۲۰۲۳۱۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۵آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.2

کد کلاس : ۲۰۳۰۲۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۵آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۳۱۱۰ مدت کلاس : ۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
سعادت آباد
۲۵آذر
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.4

کد کلاس : ۲۰۳۰۲۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۶آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours A1.3

کد کلاس : ۲۰۱۲۵۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷آذر
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Start 4

کد کلاس : ۲۰۲۲۱۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰،
سعادت آباد
۲۷آذر
۲,۶۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 2

کد کلاس : ۲۰۲۲۲۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۷آذر
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 4

کد کلاس : ۲۰۲۲۲۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰،
سعادت آباد
۲۷آذر
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 7

کد کلاس : ۲۰۲۲۲۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۷آذر
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A1.1

کد کلاس : ۲۰۳۷۲۵ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۷آذر
۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۳۱۱۱ مدت کلاس : ۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
سعادت آباد
۲۸آذر
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A2.2

کد کلاس : ۲۰۲۶۸۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۲۹آذر
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A1.1

کد کلاس : ۲۰۲۷۵۸ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
آیسان طالبی
سعادت آباد
۲۹آذر
۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Free Conversation 1

کد کلاس : ۲۰۳۲۱۵ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۲۹آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.4

کد کلاس : ۲۰۳۳۲۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ابن سینا
۲۹آذر
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Intensive IELTS Preparation Course

کد کلاس : ۲۰۳۰۲۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۳۰آذر
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English Elementary 3

کد کلاس : ۲۰۳۰۸۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
حافظ
۳۰آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours A1.1

کد کلاس : ۲۰۳۵۲۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ابن سینا
۳۰آذر
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Start 1

کد کلاس : ۲۰۲۲۱۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۶۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 1

کد کلاس : ۲۰۲۲۲۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 6

کد کلاس : ۲۰۲۲۲۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 8

کد کلاس : ۲۰۲۲۲۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 10

کد کلاس : ۲۰۲۲۲۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 11

کد کلاس : ۲۰۲۲۲۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 12

کد کلاس : ۲۰۲۲۳۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 14

کد کلاس : ۲۰۲۲۳۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

FLY 1

کد کلاس : ۲۰۲۲۳۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

FLY 6

کد کلاس : ۲۰۲۲۳۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

FLY 8

کد کلاس : ۲۰۲۲۴۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند