کد کلاس : ۲۱۷۴۱۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سارا خوانساریان
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶اسفند
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۹۰۳ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۴۴۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۱۶اسفند
۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۵۷۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۶اسفند
۶,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۸۹۱ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰، سه شنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷اسفند
۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۳۰۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷اسفند
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۱۸۹۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۷اسفند
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۱۹۰۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۷اسفند
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۷۲۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰، دوشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰، چهارشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳اسفند
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۵۲۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴اسفند
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۴۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲فروردین
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۵۵۳ مدت کلاس : ۱۳ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲فروردین
۵,۳۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۵۴ مدت کلاس : ۱۳ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲فروردین
۵,۳۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۵۹ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲فروردین
۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۶۱ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲فروردین
۴,۳۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۵۵۶ مدت کلاس : ۱۳ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳فروردین
۵,۳۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۵۷ مدت کلاس : ۱۳ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳فروردین
۵,۳۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۴۲۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۴فروردین
۵,۵۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۱۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶فروردین
۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۶۹۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، دوشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳فروردین
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۷۱۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳فروردین
۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۱۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۲۰:۱۵ تا ۲۱:۴۵، دوشنبه ۲۰:۱۵ تا ۲۱:۴۵، چهارشنبه ۲۰:۱۵ تا ۲۱:۴۵،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳فروردین
۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۷۳۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴فروردین
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۷۰۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۲۴فروردین
۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۵۴۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۵فروردین
۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+مدرک بین المللی LTTC (۱۵۰ پوند)
کد کلاس : ۲۲۲۵۹۵ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۰۱ مدت کلاس : ۳ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۲۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴اردیبهشت
۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۲۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۲۰:۱۵ تا ۲۲:۱۵، دوشنبه ۲۰:۱۵ تا ۲۲:۱۵، چهارشنبه ۲۰:۱۵ تا ۲۲:۱۵،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۵,۵۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+مدرک بین المللی LTTC (۵۰ پوند)
کد کلاس : ۲۲۲۵۹۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹اردیبهشت
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند