با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

English A1.1

کد کلاس : ۲۰۳۳۴۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۴آذر
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A2.1

کد کلاس : ۲۰۲۳۱۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۵آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.2

کد کلاس : ۲۰۳۰۲۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۵آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۳۱۱۰ مدت کلاس : ۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
سعادت آباد
۲۵آذر
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.4

کد کلاس : ۲۰۳۰۲۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۶آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۳۱۱۱ مدت کلاس : ۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
سعادت آباد
۲۸آذر
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Free Conversation 1

کد کلاس : ۲۰۳۲۱۵ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۲۹آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.4

کد کلاس : ۲۰۳۳۲۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ابن سینا
۲۹آذر
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Intensive IELTS Preparation Course

کد کلاس : ۲۰۳۰۲۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۳۰آذر
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English Elementary 3

کد کلاس : ۲۰۳۰۸۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
حافظ
۳۰آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English Elementary 1

کد کلاس : ۲۰۳۰۸۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
حافظ
۰۱دی
۳,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

TOEFL

کد کلاس : ۲۰۳۷۱۶ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۰۱دی
۱۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B2.2

کد کلاس : ۲۰۲۶۸۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۰۳دی
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A2.1

کد کلاس : ۲۰۳۴۴۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۵دی
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.6

کد کلاس : ۲۰۳۵۲۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۱دی
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.4

کد کلاس : ۲۰۳۴۴۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۲دی
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون آزمایشی IELTS

کد کلاس : ۲۰۳۶۱۴ مدت کلاس : ۳ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۲دی
۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.5

کد کلاس : ۲۰۳۶۰۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵دی
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A2.2

کد کلاس : ۲۰۳۶۰۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۵دی
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.1

کد کلاس : ۲۰۳۶۰۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵دی
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.4

کد کلاس : ۲۰۳۶۰۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۵دی
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.5

کد کلاس : ۲۰۳۶۰۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵دی
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.5

کد کلاس : ۲۰۳۶۰۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵دی
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B2.2

کد کلاس : ۲۰۳۶۰۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵دی
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English C1.1

کد کلاس : ۲۰۳۶۱۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵دی
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English C1.4

کد کلاس : ۲۰۳۶۱۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵دی
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تربیت مدرس آزمون IELTS

کد کلاس : ۲۰۲۹۶۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۱۹دی
۸,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

IELTS Preparation Course

کد کلاس : ۲۰۳۶۱۳ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۱دی
۱۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

خوشنویسی کلاسیک لاتین

کد کلاس : ۲۰۳۸۵۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۳دی
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B2.5

کد کلاس : ۲۰۳۷۲۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۵دی
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند