به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

English A1.6

کد کلاس : ۲۰۳۵۲۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۰اسفند
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

IELTS Preparation Course

کد کلاس : ۲۰۵۶۲۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
علیرضا توتونچی
سعادت آباد
۱۰اسفند
۱۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۶۵۸۲ مدت کلاس : ۲ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سعادت آباد
۱۰اسفند
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

TOEFL

کد کلاس : ۲۰۳۷۱۶ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۱اسفند
۱۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Pre-Intermediate 4

کد کلاس : ۲۰۵۲۵۳ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
حافظ
۱۱اسفند
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۶۵۸۳ مدت کلاس : ۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
سعادت آباد
۱۲اسفند
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۶۵۸۵ مدت کلاس : ۲ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سعادت آباد
۱۷اسفند
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.6

کد کلاس : ۲۰۶۲۶۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۹اسفند
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A2.2

کد کلاس : ۲۰۶۲۶۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹اسفند
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A2.4

کد کلاس : ۲۰۶۲۶۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹اسفند
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.4

کد کلاس : ۲۰۶۲۶۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۹اسفند
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B2.1

کد کلاس : ۲۰۶۲۶۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۹اسفند
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B2.4

کد کلاس : ۲۰۶۲۶۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹اسفند
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English C1.2

کد کلاس : ۲۰۶۲۶۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹اسفند
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English C1.5

کد کلاس : ۲۰۶۲۶۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹اسفند
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English C2.1

کد کلاس : ۲۰۶۲۶۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۹اسفند
۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۶۵۸۶ مدت کلاس : ۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
سعادت آباد
۱۹اسفند
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون آزمایشی IELTS

کد کلاس : ۲۰۵۷۷۶ مدت کلاس : ۳ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲اسفند
۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۶۵۸۷ مدت کلاس : ۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۶۵۸۸ مدت کلاس : ۲ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سعادت آباد
۲۴اسفند
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۶۵۸۹ مدت کلاس : ۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
سعادت آباد
۲۶اسفند
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

IELTS PREPARATION PACK

کد کلاس : ۲۰۵۹۰۳ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰، شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰، یکشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۲فروردین
۱۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

A to Z of English Grammar

کد کلاس : ۲۰۵۹۰۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰، شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۷فروردین
۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

IELTS PREPARATION PACK

کد کلاس : ۲۰۵۹۰۴ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰، شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰، یکشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۹فروردین
۱۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند