کد کلاس : ۲۲۰۵۹۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷اسفند
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۶۵۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰اسفند
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۰۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳اسفند
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۷۳۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰، سه شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴اسفند
۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۷۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲فروردین
۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۳۴۱ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۶فروردین
۱۰,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند