کد کلاس : ۲۱۶۸۸۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹آذر
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۵۶ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶آذر
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۴۵۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰، دوشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰، چهارشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱دی
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۲۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۷دی
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند