کد کلاس : ۲۱۵۳۹۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵آذر
۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۸۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، سه شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۴۴۰ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰، دوشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰، چهارشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷آذر
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۰۲۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۱۷آذر
۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۸۵۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹آذر
۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۲۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶بهمن
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند