به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

Start 1

کد کلاس : ۲۰۴۹۹۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۶۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 2

کد کلاس : ۲۰۴۹۹۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 7

کد کلاس : ۲۰۴۹۹۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 9

کد کلاس : ۲۰۵۰۰۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 11

کد کلاس : ۲۰۵۰۰۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 12

کد کلاس : ۲۰۵۰۰۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 13

کد کلاس : ۲۰۵۰۰۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 15

کد کلاس : ۲۰۵۰۰۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

FLY 2

کد کلاس : ۲۰۵۰۱۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

FLY 7

کد کلاس : ۲۰۵۰۱۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

KETS 5

کد کلاس : ۲۰۵۰۱۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PETS 2

کد کلاس : ۲۰۵۰۱۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۳,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PETS 5

کد کلاس : ۲۰۵۰۱۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۳,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English upper-intermediate 2 for schoolers

کد کلاس : ۲۰۵۰۱۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۳,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English advanced 1 for schoolers

کد کلاس : ۲۰۵۰۲۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۳,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Start 5

کد کلاس : ۲۰۴۹۹۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۲,۶۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 3

کد کلاس : ۲۰۴۹۹۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 5

کد کلاس : ۲۰۴۹۹۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 8

کد کلاس : ۲۰۵۰۰۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PETS 1

کد کلاس : ۲۰۵۰۱۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۲۵اسفند
۳,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند