کد کلاس : ۲۲۲۴۳۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷فروردین
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۳۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷فروردین
۴,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۳۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷فروردین
۴,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۳۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷فروردین
۴,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۴۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷فروردین
۴,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۴۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷فروردین
۴,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۴۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷فروردین
۴,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۴۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷فروردین
۴,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۴۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷فروردین
۴,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۵۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷فروردین
۴,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۵۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷فروردین
۴,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۵۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷فروردین
۴,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۵۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷فروردین
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۵۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷فروردین
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۲۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷فروردین
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۱۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷فروردین
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۳۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸فروردین
۴,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۳۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸فروردین
۴,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۵۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸فروردین
۴,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۳۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸فروردین
۴,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۳۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱فروردین
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۵۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱فروردین
۴,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+مدرک بین المللی LTTC (۱۵۰ پوند)
کد کلاس : ۲۲۲۵۹۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹اردیبهشت
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند