با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

Start 4

کد کلاس : ۲۰۲۲۱۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰،
سعادت آباد
۲۷آذر
۲,۶۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 2

کد کلاس : ۲۰۲۲۲۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۷آذر
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 4

کد کلاس : ۲۰۲۲۲۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰،
سعادت آباد
۲۷آذر
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 7

کد کلاس : ۲۰۲۲۲۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۷آذر
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Start 1

کد کلاس : ۲۰۲۲۱۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۶۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 1

کد کلاس : ۲۰۲۲۲۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 6

کد کلاس : ۲۰۲۲۲۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 8

کد کلاس : ۲۰۲۲۲۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 10

کد کلاس : ۲۰۲۲۲۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 11

کد کلاس : ۲۰۲۲۲۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 12

کد کلاس : ۲۰۲۲۳۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 14

کد کلاس : ۲۰۲۲۳۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

FLY 1

کد کلاس : ۲۰۲۲۳۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

FLY 6

کد کلاس : ۲۰۲۲۳۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

FLY 8

کد کلاس : ۲۰۲۲۴۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

KETS 4

کد کلاس : ۲۰۲۲۴۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PETS 1

کد کلاس : ۲۰۲۲۴۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۳,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PETS 4

کد کلاس : ۲۰۲۲۴۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۳,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English upper-intermediate 5 for schoolers

کد کلاس : ۲۰۲۲۴۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۳,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English upper-intermediate 1 for schoolers

کد کلاس : ۲۰۳۲۷۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۳,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A1.1 نوجوان

کد کلاس : ۲۰۳۰۰۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Certificate In Teaching English To Young Learners And Teenagers

کد کلاس : ۲۰۲۷۲۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۱۷بهمن
۱۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند