+مدرک بین المللی LTTC (۱۵۰ پوند)
کد کلاس : ۲۱۱۷۱۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۰آذر
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۶۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷دی
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۶۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷دی
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۷۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷دی
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۸۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷دی
۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۷۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷دی
۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۶۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱دی
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۶۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱دی
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۶۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱دی
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۶۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱دی
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۷۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱دی
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۷۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱دی
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۷۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱دی
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۷۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱دی
۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۷۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱دی
۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۷۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱دی
۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۷۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱دی
۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۸۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱دی
۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۸۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱دی
۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۸۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱دی
۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۸۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱دی
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+مدرک بین المللی LTTC (۱۵۰ پوند)
کد کلاس : ۲۱۷۳۵۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۹بهمن
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند