کد کلاس : ۲۱۸۶۱۰ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶اسفند
۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۵۵۸ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹اسفند
۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۷۵۹ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷اسفند
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۷۸ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲فروردین
۵,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۷۸۹ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
دوشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳فروردین
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند